Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1HPS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Historia i rozwójpracy socjalnej na przestrzeni dziejów-epoka starożytna, filozoficzna myśl grecka z mitem o Prometeuszu, idee Platona iArystotelesa; starożytny Rzym i jego ideały państwa opiekuńczego oraz nowe formy pomocy ubogim; Średniowieczez rozwijająca się pomocą chrześcijańską, zakładanie szpitali, przytułków, działalność bractw i zakonów;Renesans i idee pomocy socjalnej znaczelną myślą Cambella orazinnych przedstawicieli renesansowej myśli filozoficznej. Rozwój pomocy socjalnej woświeceniowej myśliThomasa Hobbesa i Johana Locka. Wiek XIX z jego ideą filantropii. Początek XX wieku,próby formalizowania idei pomocy socjalnej –Wielki Kryzys lat 30-tych XX wieku

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; moduł kształcenia: kierunkowy; forma studiów: stacjonarne; Nauki społeczne; Rok 1 pierwszego stopnia/semestr 1;

Udział w wykładach –15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowywanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Konsultacje – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu- 25 godz.

Razem: 90 godz. (3 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. - 1,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 45 godz. - 1,5 p. ECTS.

Literatura:

Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa, t. 1-2, 1965.

C. Kępski, Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin, 2002.

S. Kot, Historia wychowania, Warszawa, t. 1-2, 1994.

S. Litak, Historia wychowania, Warszawa, 2003.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Warszawa, 1996.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, Warszawa, t. 1-2, 1988.

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa, 1999.

R. Falceriere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa, 1985.

F. Kierski, Jan Henryk Pestalozzi, Warszawa, 1927.

T. Kizwalter, Ludzie i idee oświecenia, Warszawa, 1987.

E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa, 2001.

S. Możdżeń, Teksty źródłowe do dziejów wychowania, Kielce, 1993.

Myśliciele–o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa, t. 1, 1996.

Myśliciele–o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, Warszawa, t. 2, 2000.

J. H. Pestalozzi, Pisma pedagogiczne. Wstęp i opracowanie R. Wroczyński, Wrocław, 1972.

H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław, 1991.

T. Sinko, Od Filantropii do humanizmu i humanitaryzmu, Warszawa, 1960.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-2-3, Warszawa, 1968.

R. Wołoszyn, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa, 1964.

S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa, 1964.

R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, Warszawa, 1980.

R. Wroczyński, Jan Henryk Pestalozzi w pedagogice polskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 2, 1971.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac.: S. Wołoszyn, t. 1, Warszawa, 1965.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie.

KA6_WK2 - ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskie.

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW5 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna na podstawie obecności, aktywności i pozytywnie napisanego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.