Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1MPS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami wykorzystywanymi w pracy socjalnej. Prezentacja kluczowych pojęć, zagadnień metodologicznych oraz metodycznych pracy socjalnej. Omówienie istoty pracy socjalnej oraz sposobów jej świadczenia w różnych warunkach społecznych i sytuacjach problemowych. Poznanie zjawisk, procesów i mechanizmów, które będą przydatne podczas podejmowania różnorodnych działań np. sporządzanie umowy z podopiecznym, tworzenie programów socjoterapeutycznych itp.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - kierunkowy (M_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: I rok I°

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, gry symulacyjne, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów

Punkty ETCS: 5 punktów

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 65 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 15 godzin

Przygotowanie do prowadzenia zajęć – 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 35 godzin

Razem: 65 godzin

Łącznie: 130 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godzin - 2,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 65 godzin - 2,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badura – Madej W., Dobrzyńska – Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.

2. De Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998.

3. De Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

4. Garvin Ch.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Warszawa 1996.

5. James R.K., Gilliland B.E., Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2004.

6. Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

7. Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

8. Kotlarska – Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

9. Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice 1999.

10. Malinowski L., Orłowska M. (red.), Praca socjalna – w poszukiwaniu narzędzi i metod, Warszawa 1995.

11. Marzec – Holka K. (red.), Pomoc społeczna, praca socjalna. Teoria i praktyka. T.1, Bydgoszcz 2003.

12. Mendel M., Animacja współpracy środowiskowej, Toruń 2003.

13. Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Warszawa 1996.

14. Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalne z grupami i społecznościami, Katowice 1999.

15. Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

16. Stasiak M.K., Podmiotowy model pracy socjalnej, Łódź 2009.

17. Wódz K., Pawlas – Czyż S., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego – modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008.

18. Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Greenstone J. L., Leviton S. C., Interwencja kryzysowa, Gdańsk 2004.

2. Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.

3. Seabury G.C., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Warszawa 1996.

4. Skoczylas – Namielska E., Organizacje społeczne – praca z rodziną. Studium realizacji pracy socjalnej, Łódź 2008.

5. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom – działanie grupowe, Warszawa 1998.

6. Szmagalski J., Superwizja w pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie

KA6_WG2: ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG7: zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup

KA6_WG8: zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki

KA6_WK1: zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo

KA6_UW6: potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.