Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1PSS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat mechanizmów społecznych leżących u podstaw zachowań ludzi.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: 1rok 1st. PS stac. sem letni

Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1PSS

Język przedmiotu: Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykłady i 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz; udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Punkty ECTS 4

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 4 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Efekty uczenia się:

Student ma ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych; zna wybrane koncepcje społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej KA6_WG3,

Student jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń funkcjonowania społecznego człowieka w świetle teorii naukowych KA6_WG4,

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych oraz zachodzących między nimi relacjami KA6_WG5,

Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania KA6_WG6,

Student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem społecznym ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania społecznego jednostki KA6_WG8,

Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań KA6_WK4,

Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji KA6_UW1

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy pisemny, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Język przedmiotu: Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykłady i 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz; udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Punkty ECTS 4

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 4 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Język przedmiotu: Język polski

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): kurs psychologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykłady i 15 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15 godz; udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Punkty ECTS 4

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2 pkt

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 4 pkt

zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne/zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie/dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 2 pkt

Literatura:

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Gdańsk: GWP, 1997.

Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na innych. Gdańsk: GWP, 2002.

Kenrick, D.T., Neuberg, Cialdini, R. B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP, 2002.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar, 2002.

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa: Wyd. Scholar

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.