Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodologii badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2GPG
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom empirycznym.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje podstawy wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia empirycznych badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych oraz kryteriów ich poprawności. Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawowymi założeniami obu orientacji badawczych oraz etapami przebiegu procesu badawczego w różnych typach badań.

Pełny opis:

Opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_2 (Moduł podstawowy)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, socjologia, praca socjalna

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

teoretyczne podstawy pracy socjalnej, pedagogika społeczna, podstawy socjologii

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych.

2.Znajomość realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom empirycznym.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 30 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje, case studies

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie projektu badawczego: 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

- o charakterze praktycznym: 100 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: "Impuls".

Lukenchuk, A. (ed.) (2011). Paradigms of research for the 21st century. Perspectives and examples from practice. New York, Washington, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang.

McLaughin, H. (2011). Understanding Social Work Research. SAGE.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (red.) (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Palka, S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: „Impuls”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: "Żak".

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

Bauman, T. (red.). (2013). Praktyka badań pedagogicznych. Karków: "Impuls".

Palaiologou, I., Needham, D., Male, T. (2016). Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE.

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2016_zalecenia_Rady_NCN_dot_etyki_badan.pdf

Efekty uczenia się:

- ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (KA6_WG2);

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin (KA6_UK1);

- posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych (KA6_UK3);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_UU1);

- ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA6_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Metody problemowe i inne, aktywizujące studentów w procesie kształcenia

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie cząstkowe ćwiczeń:

- ocena zadań przedmiotowych (wykonywanych indywidualnie lub zespołowo);

- ocena projektu badawczego wraz z propozycją narzędzia badawczego (wykonywanego zespołowo).

Ocena dostateczna z ćwiczeń - min 55% punktów możliwych do zdobycia na ćwiczeniach;

Ocena dostateczna z wykładu - min 55% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska, Łukasz Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska, Łukasz Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)