Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie człowieka w potrzebie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GPU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie człowieka w potrzebie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Analiza zagadnień z zakresu teorii wspomagania, pomocy i wsparcia społecznego. Założenia strategii wspomagania osób znajdujących się w sytuacji kryzysu. Możliwości, kryteria, projektowanie strategii wspomagania osób dorosłych. Wyzwania i kryzysy życiowe –ich istota oraz strategie przezwyciężania. Specyfika „człowieka w potrzebie” –wybrane sytuacje kryzysowe. Wybrane strategie wspomagania i pomocy skierowane do osób dorosłych znajdujących się w kryzysie.

Skrócony opis:
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3GPU

Język przedmiotu: Język polski

Rok studiów/semestr: I st. III rok, semestr V

Rodzaj przedmiotu: Moduł fakultatywny (MK_4)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z takich przedmiotów jak: pedagogika społeczna, psychologia ogólna, psychologia społeczna, aksjologia pracy socjalnej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin – wykład; 15 godzin – ćwiczenia.

Metody dydaktyczne: wykład/ wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca indywidualna, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, prezentacja i analiza fragmentu materiału filmowego, analiza tekstu, zajęcia warsztatowe.

Punkty ECTS: 4,0

Bilans nakładu pracy:

udział studenta w wykładach – 30 godzin

udział studenta w ćwiczeniach – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

realizacja zadania indywidualnego/grupowego: 10 godzin

przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

udział w konsultacjach – 15 godzin

w sumie 110 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) - 60 godzin (wykłady 30 godzin + ćwiczenia 15 godzin + 15 godzin konsultacji) 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godzin 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych (KA6_WG4)

2. Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami (KA6_WG5)

3. Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA6_WK4)

4. Student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (KA6_UO4).

5. Student potrafi wspomagać człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej (KA6_K02)

6. Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń pisemne na ocenę. Praca w małych grupach na ocenę. Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Nieobecności zaliczane są podczas konsultacji w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.