Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracyjne aspekty pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GRF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracyjne aspekty pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

20 godzin (ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zasad funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, organizacji systemu pomocy społecznej oraz kryteriów i możliwości udzielania wsparcia w wielorakich sytuacjach życiowych jednostki i rodziny.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 20 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 1

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na ćwiczeniach – 15 godz.

Razem: 15 godz. – 0,5 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 15 godz.

Razem: 15 godz. – 0,5 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Ustawy i rozporządzenia regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych z pomocy społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl).

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Uzupełniająca:

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student:

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce - K_W04,

Zna metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej - K_W13,

Rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego - K_U06,

Posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresy pracy socjalnej - K_U18,

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- pisemna praca (indywidualna lub zespołowa) sprawdzająca znajomość omawianych treści oraz aktywność podczas zajęć

- uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie zasad funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, organizacji systemu pomocy społecznej oraz kryteriów i możliwości udzielania wsparcia w wielorakich sytuacjach życiowych jednostki i rodziny.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 20 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 1

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na ćwiczeniach – 15 godz.

Razem: 15 godz. – 0,5 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 15 godz.

Razem: 15 godz. – 0,5 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Ustawy i rozporządzenia regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych z pomocy społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl).

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Uzupełniająca:

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.