Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawny pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1GPN
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawny pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym instytucji pomocy społecznej, roli i funkcji państwa w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osobom, które własnymi siłami nie mogę przezwyciężyć trudności życiowych.
Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 4 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 15 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godziny , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5, razem 75 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS
Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej. Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i zadania pomocy społecznej w Polsce i Europie 2. Ustrój pomocy społecznej w Polsce 3. Kompetencje organów pomocy społecznej 4. Pracownicy pomocy społecznej 5. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej. 6. Procedury przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i zadania pomocy społecznej w Polsce i Europie 2. Ustrój pomocy społecznej w Polsce 3. Kompetencje organów pomocy społecznej 4. Pracownicy pomocy społecznej 5. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej. 6. Procedury przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki społeczne Rok studiów II. Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego

Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 4 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 15 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godziny , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5, razem 75 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 co odpowiada 2 pkt ECTS

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej.

Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i zadania pomocy społecznej w Polsce i Europie 2. Ustrój pomocy społecznej w Polsce 3. Kompetencje organów pomocy społecznej 4. Pracownicy pomocy społecznej 5. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej. 6. Procedury przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej

Literatura:

I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej , Warszawa 2011

Maciejko Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza : K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji prawa administracyjnego i konstytucyjnego oraz procedur sądowoadministracyjnych i administracyjnych - weryfikacja w trakcie egzaminu ustnego.

K_W08 zaawansowana wiedza w zakresie procedur administracyjnych i prawa materialnego administracyjnego - weryfikacja w trakcie egzaminu ustnego

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

K_U05 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie, poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje , wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Weryfikacja owej umiejętności w trakcie egzaminu pisemnego.

Kompetencje społeczne:

K_K06 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Weryfikacja tej umiejętności w trakcie egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin na platformie blackboard

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)