Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2GUP
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto zapoznanie się studentów z wybranymi instytucjami i pojęciami prawa rodzinnego i opiekuńczego ( tj. małżeństwo, rozwód, separacja, adopcja, przysposobienie).

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom w formie wykładu specyfiki i zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego, omówienie zagadnień związanych z instytucją małżeństwa, w szczególności praw i obowiązków małżonków w sferze osobistej i majątkowej.

Wskazanie treści i zasad wykonywania władzy rodzicielskiej. Przedstawienie problematyki związanej z koniecznością i sytuacjami ingerowania sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską

Scharakteryzowanie zasad funkcjonowania pieczy zastępczej;

Omówienie funkcji, treści, źródeł i kolejności wypełniania obowiązku alimentacyjnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

- A. K. Bieliński, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2016.

- J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W05, K_U07, K_K03, K_K04,

wiedza: - ma podstawową wiedzę o podstawowych instytucjach prawa rodzinnego,

- zna istotę i elementy stosunków małżeńskich, majątkowych, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej,

-student uzyska wiedzę w zakresie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym m.in. w zakresie wybranych instytucji prawa rodzinnego małżeństwo, ustroje majątkowe, rozwód, separacja, ustanie małżeństwa, pochodzenie dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny);

umiejętności: -potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii prawa rodzinnego

-potrafi identyfikować zadania i kompetencje organów i instytucji ochrony rodzinny i dziecka;;

kompetencje i zadania społeczne: - student uświadamia potrzebę doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)