Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2XGSC Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aspekty pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł wybory - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma BlackBoard. Student przystępujący do egzaminu powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.


Skrócony opis:

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zróżnicowania kulturowego,

• umożliwienie studentom zrozumienia i doświadczenia procesów grupowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego,

• zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w grupach zróżnicowanych kulturowo.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, moduł 4_do wyboru

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, socjologia, komunikacja społeczna, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu komunikacji społecznej, podstaw socjologii i podstaw pracy socjalnej,

Liczba godzin zajęć: 30h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: warsztat, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja, gry symulacyjne, praca z tekstem, praca indywidualna, odgrywanie ról

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta - Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin,

Konsultacje – 20 godzin

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma BlackBoard. Student przystępujący do zajęć powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, ACADEMICA, Warszawa 2009

2. Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. Martinelli S., Taylor M., (red.), Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4. T-kit, Strasburg 2000

4. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2001

5. Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawa 1987

6. Training Course Conflict Transformation in Multi-cultural Youth Activities, (materiały szkoleniowe), Strasburg 2003

7. Paszkowska – Rogacz A. Olczak E., Kownacka E., Cieślowska D., Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2006

8. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

9. Chutnik H., Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie., Kraków 2007

10. Berry, Contexts of acculturation J.W., (w:) D.L. Sam, J.W. Berry (red.), The Cambridge handbook of acculturation psychology, Cambridge University Press, Cambridge 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Przytuła S. Międzynarodowa kadra menadżerska, Uniwersytet Śląski, Wrocław 2011

2. Council of Europe, Domino – A Manual to use Peer Group Education as a Means to Fight Racism, Xenofobia, Anti-Semitism and Intolerance, Strasburg 1995

3. Brander P., Carendas C., Gomes R., Taylor M., Vincente Abad J., All different – All equal, Education Pack, European Youth Centre, 1995

4. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo. K_W03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć K_U11

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe. K_K05

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbędzie się w formie prezentacji multimedialnej.

Ocenie będzie podlegać:

- zawartość merytoryczna,

- zaangażowanie grupy,

ogólna atrakcyjność prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zróżnicowania kulturowego,

• umożliwienie studentom zrozumienia i doświadczenia procesów grupowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego,

• zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w grupach zróżnicowanych kulturowo.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, moduł 4_do wyboru

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, socjologia, komunikacja społeczna, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu komunikacji społecznej, podstaw socjologii i podstaw pracy socjalnej,

Liczba godzin zajęć: 30h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: warsztat, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja, gry symulacyjne, praca z tekstem, praca indywidualna, odgrywanie ról

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta - Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin,

Konsultacje – 20 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, ACADEMICA, Warszawa 2009

2. Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. Martinelli S., Taylor M., (red.), Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4. T-kit, Strasburg 2000

4. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2001

5. Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawa 1987

6. Training Course Conflict Transformation in Multi-cultural Youth Activities, (materiały szkoleniowe), Strasburg 2003

7. Paszkowska – Rogacz A. Olczak E., Kownacka E., Cieślowska D., Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2006

8. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

9. Chutnik H., Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie., Kraków 2007

10. Berry, Contexts of acculturation J.W., (w:) D.L. Sam, J.W. Berry (red.), The Cambridge handbook of acculturation psychology, Cambridge University Press, Cambridge 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Przytuła S. Międzynarodowa kadra menadżerska, Uniwersytet Śląski, Wrocław 2011

2. Council of Europe, Domino – A Manual to use Peer Group Education as a Means to Fight Racism, Xenofobia, Anti-Semitism and Intolerance, Strasburg 1995

3. Brander P., Carendas C., Gomes R., Taylor M., Vincente Abad J., All different – All equal, Education Pack, European Youth Centre, 1995

4. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

Uwagi:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma BlackBoard. Student przystępujący do zajęć powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.