Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja literacka w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WS2-2GHG
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja literacka w klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przygotowuje studentów do organizacji inicjacji literackiej dzieci, poznawaniu lektur edukacji wczesnoszkolnej – ich czytania, układaniu pytań do tekstu i ich roli w rozwijaniu myślenia krytyczno – twórczego, projektowaniu „spotkań” z lekturą, sposobom dostarczania dzieciom twórczych emocji oraz nawiązywania kontaktu z literaturą w atmosferze zabawy.Celem cyklu zajęć jest:

Kształcenie umiejętność estetycznego wartościowania książki.

Wskazywanie na potrzebę systematycznego obcowania z literaturą piękną.

Poznawanie zasobów literatury dziecięcej.

Przegląd najpopularniejszych publikacji ze zwróceniem uwagi na ich aspekty wychowawcze.

Przegląd propozycji lekturowych zawartych w podstawie programowej.

Analizy wybranych lektur szkolnych pod kątem ich poznawczych i wychowawczych wartości.


Skrócony opis:

Rys historyczny literatury pięknej dla dzieci. Przykłady najnowszej prozy i poezji dla dzieci w Polsce i na świecie. Rola literatury w procesie wychowania. Dorobek wybitnych twórców z dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa). Recepcja lektury w różnych grupach wiekowych. Estetyczne wartościowanie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do organizacji inicjacji literackiej dzieci, poznawaniu lektur edukacji wczesnoszkolnej – ich czytania, układaniu pytań do tekstu i ich roli w rozwijaniu myślenia krytyczno – twórczego, projektowaniu „spotkań” z lekturą, sposobom dostarczania dzieciom twórczych emocji oraz nawiązywania kontaktu z literaturą w atmosferze zabawy.Celem cyklu zajęć jest:

Kształcenie umiejętność estetycznego wartościowania książki.

Wskazywanie na potrzebę systematycznego obcowania z literaturą piękną.

Poznawanie zasobów literatury dziecięcej.

Przegląd najpopularniejszych publikacji ze zwróceniem uwagi na ich aspekty wychowawcze.

Przegląd propozycji lekturowych zawartych w podstawie programowej.

Analizy wybranych lektur szkolnych pod kątem ich poznawczych i wychowawczych wartości.

Literatura:

Podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem, https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków. 1992

Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M.Wróblewski, Toruń 2000.

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Toruń 2009.

Gołębniak D., Edukacja poprzez język, Warszawa 1999

Jaszczyszyn, E., Edukacja czytelnicza i wspomagający wchodzenie w kulturę pismienna - wymiar dobrych praktyk [w:] Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętnośc czytania dzieci szescioletnich, Białystok 2010.

Jędrychowska M., Lektura i kultura. Warszawa- Kraków 1994

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998

Kielar-Turska M., Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa 1992

Kowalikowa J., Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowej, [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, (red.) A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 143-158.

Leszczyński G., Dzieciństwo i sacrum: studia i szkice literackie, Warszawa, 1998

Leszczyński G., Książki pierwsze - książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012.

Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca, 2003.

Papuzińska J., Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

Papuzińska J., Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa 2007

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa 1992.

Ungeheuer-Gołąb A., Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Warszawa 2013

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa – Kraków 1996

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000

Lektury 1-3:

Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);

Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);

Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;

Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;

Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;

Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;

Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;

Maria Krüger, Karolcia;

Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;

Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;

Joanna Papuzińska, Asiunia;

Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;

Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;

Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;

Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;

Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;

Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie;

Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;

Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;

Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6,

KA7_WK4,

KA7_WK8

KA7_UW2

KA7_UK2,

KA7_UK3,

KA7_KK4

KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktycze:

metody podające (słowne, asymilacji wiedzy): wykład i

metody poszukujące (samodzielnego uczenia się) m.in. metoda projektu, dyskusji

Aktywność, praca w grupach, indywidualna

Test końcowy zawierającego pytania zamknięte rekonstruujące wiedzę i sprawdzające umiejętności

Rozmowa ze studentem - otwarte pytania problemowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rys historyczny literatury pięknej dla dzieci. Przykłady najnowszej prozy i poezji dla dzieci w Polsce i na świecie. Pojęcie biblioterapii, arteterapii i zabawy. Konstruowanie projektów z wykorzystaniem elementów biblioterapii i poezjoterapii. Rola literatury w procesie wychowania. Dorobek wybitnych twórców z dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa). Recepcja lektury w różnych grupach wiekowych. Estetyczne wartościowanie książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do organizacji inicjacji literackiej dzieci, poznawaniu lektur edukacji wczesnoszkolnej – ich czytania, układaniu pytań do tekstu i ich roli w rozwijaniu myślenia krytyczno – twórczego, projektowaniu „spotkań” z lekturą, sposobom dostarczania dzieciom twórczych emocji oraz nawiązywania kontaktu z literaturą w atmosferze zabawy.

Celem cyklu zajęć jest:

Kształcenie umiejętność estetycznego wartościowania książki.

Wskazywanie na potrzebę systematycznego obcowania z literaturą piękną.

Poznawanie zasobów literatury dziecięcej.

Przegląd najpopularniejszych publikacji ze zwróceniem uwagi na ich aspekty wychowawcze.

Przegląd propozycji lekturowych zawartych w podstawie programowej.

Analizy wybranych lektur szkolnych pod kątem ich poznawczych i wychowawczych wartości.

Literatura:

Podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem, https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków. 1992

Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

Chrząstowska, Przedmiot, podmiot i proces, Poznań 2009.

Cichoń-Piasecka M., Baśń w kulturze, terapii i wychowaniu, [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.

Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M.Wróblewski, Toruń 2000.

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś, red. W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski, Toruń 2009.

Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993.

Gołębniak D., Edukacja poprzez język, Warszawa 1999

Jaszczyszyn, E., Edukacja czytelnicza i wspomagający wchodzenie w kulturę pismienna - wymiar dobrych praktyk [w:] Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętnośc czytania dzieci szescioletnich, Białystok 2010.

Jędrychowska M., Lektura i kultura. Warszawa- Kraków 1994

Jędrychowska M., Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998

Kielar-Turska M., Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa 1992

Kowalikowa J., Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowej, [w:] Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, (red.) A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 143-158.

Leszczyński G., Dzieciństwo i sacrum: studia i szkice literackie, Warszawa, 1998

Leszczyński G., Książki pierwsze - książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012.

Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca, 2003.

Papuzińska J., Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

Papuzińska J., Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa 2007

Papuzińska J., Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 1996.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa 1992.

Ungeheuer-Gołąb A., Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Warszawa 2013

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa – Kraków 1996

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

Wróblewski M., Między tradycją a współczesnością – propozycje modelu lektury w szkole, [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, pod red. W. Sawryckiego, M. Wróblewskiego, Toruń 2000.

Żurakowski B., Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)