Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziecko i zdrowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WS2-2GMM
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dziecko i zdrowie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnioną w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z podstaw pedagogiki, dydaktyki, biomedycznych podstawy rozwoju człowieka, psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, pedagogiki społecznej.

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej.

Pełny opis:

Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawowymi teoriami wykorzystywanymi w edukacji odnoszącej się do różnych aspektów zdrowia dziecka, systemu rodzinnego/ systemów społecznych. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie Młodzieży akademickiej do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, oraz realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania : redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe : zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca:

Dostosowanie instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, z problemami zdrowia psychicznego, Poradnik, Warszawa 2020, file:///Users/m./Downloads/1412_PORADNIK_Dostosowanie_instytucji_i_uslug.pdf

• J. Bulska, Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008.

• Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej: (skrypt dla studentów), red. A. Jaczewskiego, K. Komosińskiej, Płock 2004.

• http://www.edukacjazdrowotna.pl/

• http://hej.sagepub.com/

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 Studentka, Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

KA7_KK4 Studentka, Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu

działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - egzamin ustny. W przypadku nauki w trybie zdalnym zaliczenie w formie pracy pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich realizowanych zadaniach (pracach zespołowych, projektach) ocenianych w sposób ciągły. Dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Do zaliczenia nie może być dopuszczona Studentka, Student, z 50% absencją. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i/lub oceny z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia/edukacji zdrowotnej. Studentki i Studenci są zapoznawani z podstawowymi teoriami wykorzystywanymi w edukacji odnoszącej się do różnych aspektów zdrowia dziecka, systemu rodzinnego/ systemów społecznych. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie Młodzieży akademickiej do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, oraz realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć 8d moduł do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: II rok, sem. I

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Znajomość podstawowej terminologii używanej w naukach społecznych. 2.Znajomość zasad tworzenia i prowadzenia procesu wychowawczego i dydaktycznego.

3.Umiejętność określania podstawowych procesów i zjawisk społecznych – ich istoty, struktury, uwarunkowań i skutków.

4.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Studentka, Student powinien posiadać wiedzę z obszaru pedagogiki i psychologii uwzględnioną w procesie kształcenia w latach wcześniejszych tj. z podstaw pedagogiki, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, dydaktyki, metodyki, psychologii rozwoju człowieka, pedagogiki społecznej.

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; ćwiczenia - 15 godz. Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, konsultacje, Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 50 godz.

- przygotowanie projektu profilaktycznego: 50 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.

- o charakterze praktycznym: 100 godz.

Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe: zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)