Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3BAD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania resocjalizującego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metodyki wychowania resocjalizującego zapobiegającymi nieprzystosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz wdrażanie studentów do jej krytycznej analizy i wprowadzania innowacji modyfikacyjnych. Treścią zajęć są zasady, metody i formy oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez pedagoga, wychowawcę i resocjalizatora w różnorodnych instytucjach systemu resocjalizacyjnego oraz rozwijanie podstawowych kompetencji, w tym zakresie. Ponadto zostanie omówiona Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nieprzystosowanie społeczne. Promowana będzie wieloaspektowa umiejętność oceny doboru adekwatnych zasad, metod i form pracy i oddziaływań resocjalizujących z nieletnimi w systemie resocjalizacyjnym z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują zasady, metody i formy oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez pedagoga, wychowawcę i resocjalizatora w różnorodnych instytucjach systemu resocjalizacyjnego oraz rozwijanie podstawowych kompetencji, w tym zakresie. Ponadto zostanie omówiona Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nieprzystosowanie społeczne. Promowana będzie wieloaspektowa umiejętność oceny doboru adekwatnych zasad, metod i form pracy i oddziaływań resocjalizujących z nieletnimi w systemie resocjalizacyjnym z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak:

Charakterystyka, przyczyny i objawy nieprzystosowania społecznego

Omówienie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Zasady, metody i formy wychowania i oddziaływań resocjalizujących

Podstawowe kompetencje wychowawcy: asertywność, empatia, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, kontrakt w pracy indywidualnej i grupowej, konspekt, metody poznawania wychowanków, rozmowa z wychowankiem i rodzicami wychowanka, formy oddziaływań na wychowanków

Metody twórczej resocjalizacji

Metody pracy w środowisku otwartym

Kształcenie resocjalizacyjne

Leczenie resocjalizacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czapów Cz. Jedlewski St., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971;

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;

Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1980;

Pospiszyl K. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 2002;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne,Warszawa 2005;

Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.1, Warszawa 2007;

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2009;

Siemionow, J, Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Difin. Warszawa, 2011.

Santorski J., Miłość i praca. Źródła siły rodziny i firmy. Trwałe relacje w biznesie i szczęście w życiu osobistym. Wydawnictwo Biznesowe Nowy Projekt Chiltern -Santorski, Warszawa 2002.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.

Kalinowski M., Struktura procesu resocjalizacji [w]: Resocjalizacja pod redakcją B. Urbana i J.Stanika , PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresjiw zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996;

Ciosek M. Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2000;

Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009.

Konieczna Ewelina J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007;

Machel H., Sens i bezsens pedagogiki resocjalizacyjnej- casus polski (Studium penitenjjarno-pedagogiczne), Kraków 2008;

Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce,Kraków 2009;

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008;

Pospiszyl K. (red.), Resocjalizacja nieletnich - doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990;

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa 2008;

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki,Poznań 2011

Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych firm wychowania, Warszawa 1990.

Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Lublin 1994.

Łobocki M., ABC wychowania, Warszawa 1992.

Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2002.

Efekty uczenia się:

K_W16 Ma elementarna wiedzę o metodyce wychowania w resocjalizacji

Sposób weryfikacji:

Egzamin: test / z pytaniami wielokrotnego wyboru i zadaniami otwartymi'

K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresy metodyki resocjalizacyjnej w celu interpretowania problemów wychowawczych oraz ma umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce

Sposób weryfikacji

case study - zaprojektowania oddziaływań wychowawczych;

ocenianie ciągłe w trakcie ćwiczeń i wykładów

K_U08 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, sugestii, wątpliwości z zakresu metodyki wychowania resocjalizującego

Sposób weryfikacji

case study - zaprojektowania oddziaływań wychowawczych.

ocenianie ciągle - zadania w trakcie ćwiczeń

K_U09 Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z praktyką resocjalizacyjną

Sposób weryfikacji

case study - zaprojektowanie oddziaływań wychowawczych.

ocenianie ciągłe - zadania w trakcie ćwiczeń i wykładów

K_K03 Ma przekonanie o sensie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym (placówki resocjalizacyjne), jest gotowy do podejmowania działań zespołowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Sposób weryfikacji:

Ocena aktywności i obecności na wykładach, ćwiczeniach, dotrzymanie terminu opracowania i prezentowania swojego zadnia w dyskusji i proponowanych ćwiczeniach, test.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru, z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (podstawą zaliczenia: minimum 51% prawidłowych odpowiedzi)

case study - zaprojektowania oddziaływań wychowawczych - praca pisemna; oceniane będzie wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna, atrakcyjność prezentacji, terminowość;

ocenianie ciągłe - zadania, gry i zabawy, przykłady

konspekt i prowadzenie zajęć w grupie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk, Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują zasady, metody i formy oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez pedagoga, wychowawcę i resocjalizatora w różnorodnych instytucjach systemu resocjalizacyjnego oraz rozwijanie podstawowych kompetencji, w tym zakresie. Ponadto zostanie omówiona Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nieprzystosowanie społeczne. Promowana będzie wieloaspektowa umiejętność oceny doboru adekwatnych zasad, metod i form pracy i oddziaływań resocjalizujących z nieletnimi w systemie resocjalizacyjnym z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami metodyki wychowania resocjalizującego zapobiegającymi nieprzystosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz wdrażanie studentów do jej krytycznej analizy i wprowadzania innowacji modyfikacyjnych. Treścią zajęć są zasady, metody i formy oddziaływań wychowawczych podejmowanych przez pedagoga, wychowawcę i resocjalizatora w różnorodnych instytucjach systemu resocjalizacyjnego oraz rozwijanie podstawowych kompetencji, w tym zakresie. Ponadto zostanie omówiona Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nieprzystosowanie społeczne. Promowana będzie wieloaspektowa umiejętność oceny doboru adekwatnych zasad, metod i form pracy i oddziaływań resocjalizujących z nieletnimi w systemie resocjalizacyjnym z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

Punkty ECTS 5

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Wizyty studyjne 6 godz.

Przygotowanie do testu/egzamin 10 godz.

Przygotowanie eseju 4 godz.

Przygotowanie case study 5 godz.

RAZEM 55 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 25 godz.

RAZEM 70 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 125

1punkt ECTS = 25-30 godz

125 godzin : min 25 godzin = 5,0 ECTS

125 godzin : max 30 godzin = 4,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czapów Cz. Jedlewski St., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971;

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978;

Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1980;

Pospiszyl K. Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 2002;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne,Warszawa 2005;

Urban B., Stanik J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.1, Warszawa 2007;

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2009;

Siemionow, J, Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Difin. Warszawa, 2011.

Santorski J., Miłość i praca. Źródła siły rodziny i firmy. Trwałe relacje w biznesie i szczęście w życiu osobistym. Wydawnictwo Biznesowe Nowy Projekt Chiltern -Santorski, Warszawa 2002.

Górski S., Metodyka resocjalizacji, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.

Kalinowski M., Struktura procesu resocjalizacji [w]: Resocjalizacja pod redakcją B. Urbana i J.Stanika , PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Bartkowicz Z. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresjiw zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996;

Ciosek M. Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2000;

Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009.

Konieczna Ewelina J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2007;

Machel H., Sens i bezsens pedagogiki resocjalizacyjnej- casus polski (Studium penitenjjarno-pedagogiczne), Kraków 2008;

Marczak M., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce,Kraków 2009;

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008;

Pospiszyl K. (red.), Resocjalizacja nieletnich - doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990;

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa 2008;

Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki,Poznań 2011

Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych firm wychowania, Warszawa 1990.

Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Lublin 1994.

Łobocki M., ABC wychowania, Warszawa 1992.

Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konopczyński
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Marek Konopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.