Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł praktyki - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

Praktyka zawodowa realizowania w czasie edukacji zdalnej - kluczowe informacje:

Praktyka zawodowa w roku akademickim 2020/2021 realizowana jest w formie hybrydowej - stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Zakłada się rozpoczęcie realizacji praktyki studenckiej w trybie wcześniejszym (semestr zimowy), z uwagi na ograniczoną dostępność podmiotów (szkoły, placówki, instytucje, itd.) w zakresie przyjmowania praktykantów. Realizacja praktyki zawodowej podzielona jest na moduły, w których student zobowiązany jest uczestniczyć, tj.moduł organizacyjny, edukacyjny, metodyczny, praktyczny - twórczy i ewaluacyjny. Podczas realizacji praktyki student może swobodnie korzystać z konsultacji, prowadzonych w trybie ciągłym przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni (forma stacjonarna lub zdalna), a także w wyznaczonych terminach - z ramienia instytucji przyjmującej (forma zdalna). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów i ich realizacji student otrzymuje na dwóch spotkaniach wstępnych - organizacyjnych: pierwszym, realizowanym w formie zdalnej, drugim - stacjonarnym, w siedzibie uczelni.


Studenci kierunku pedagogika realizujący moduł pedagogika resocjalizacyjna mogą odbywać praktyki w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, kurateli sądowej, zapobiegania przestępczości (policja, straż miejska), w instytucjach i placówkach zajmujących się problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich (w instytucjach izolacyjnych, placówkach:diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień; w ośrodkach pomocy społecznej, w instytucjach do spraw uchodźców, w instytucjach zajmujących się praca z bezdomnymi, bezrobotnymi, świadczących pomoc postpenitencjarną) oraz placówkach oświatowych (pod opieką pedagoga szkolnego).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa daje studentom sposobność do tego, by wykorzystać w wiedzę, zdobytą w toku edukacji, w realnym działaniu, co jest niezbędne z perspektywy podjęcia przyszłej pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Praktyka zawodowa jest istotnym czynnikiem kształtowania osobowości przyszłych pedagogów, wiązania ich z zawodem, kształtowania w nich pożądanych cech umysłu i charakteru, rozwijania kompetencji i nabywania doświadczeń niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok i semestr: III rok, semestr zimowy i letni

Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem akademickim - opiekunem praktyk:

Spotkania organizacyjne - 4 godziny

Realizacja modułów: organizacyjnego, edukacyjnego i metodycznego - 30 godz.

Konsultacje - 30 godzin

Omówienie praktyk, zaliczenie - 6 godzin

Hospitacja praktyk - 10 godzin

Razem: 80 godzin

Godziny pracy własnej studenta:

Liczba godzin realizacji praktyki studenckiej - 120 godzin

RAZEM: 200 godzin

Bilans nakładu pracy w przeliczeniu na punkty ECTS:

200 godzin : 25 godzin (1 ECTS)= 8 ECTS

Punkty ECTS: 8

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Zestawienie bibliograficzne na lata 2015-2019: https://rzeszow.pbw.org.pl/zestawienia-bibliograficzne,348/pedagogika-resocjalizacyjna-bibliografia-w-wyborze-2015-2019,11164

Zestawienie bibliograficzne na lata 2000-2012: http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/Resocjalizacja%5B1%5D.pdf

Efekty uczenia się:

Praktyka ma charakter stażowy i zakłada realizację następujących efektów kształcenia:

KA6_WK7: Student ma ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych,organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

KA6_WK8: Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,wychowawczej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, kulturalnej pomocowej.

KA6_WK9: Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej (zwłaszcza resocjalizacyjnej).

KA6_WK10: Student ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,resocjalizacyjnych, kulturalnych i pomocowych.

KA6_WK11: Student ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i wyznaczania zadań do realizacji w ramach odbywanej przez siebie praktyki studenckiej.

KA6_UW2: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań i wykorzystuje ją w trakcie realizowanej praktyki studenckiej.

KA6_UW3: Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej.

KA6_UK2: Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

KA6_UO2: Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne (w tym dotyczące wykorzystywania wytworów intelektualnych); przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i badawczych.

KA6_UU1: Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KA6_KO1: Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

KA6_KO4: Student odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji praktyki studenckiej, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w jej zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

STUDENCI zobowiązani są do:

- uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych z opiekunem praktyki z ramienia uczelni;

- zapoznania się z Programem praktyki, Sylabusem praktyki i przedstawienia go Organizatorowi praktyki (tj. w instytucji, w której będzie odbywał praktykę);

- zapoznania się z Regulaminem praktyk;

- pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

- pobrania ze strony internetowej Wydziału Nauk o Edukacji dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich do osoby odpowiedzialnej za sprawowanie kontroli nad praktykami studenckimi (p. Mirosławy Cyuńczyk: m.cyunczyk@uwb.edu.pl lub p. Magdaleny Jarosz: m.jarosz@uwb.edu.pl)

- stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy;

- wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

- systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena wystawiana jest na podstawie: rozmowy ze studentem na temat przebytych praktyk, zaliczenia praktyki przez opiekuna z ramienia placówki/instytucji przyjmującej (zaliczenie w ocenie), hospitacji wybranych zajęć studenta, wniosków z rozmowy opiekuna praktyk ze strony uczelni z opiekunem praktyk ze strony instytucji przyjmującej, uzupełnionego dzienniczka praktyk (wg kryteriów wskazanych przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni), raportu z odbytej praktyki, konspektów e- zajęć i nagrań zrealizowanych przez studenta, zaakceptowanych przez opiekunów praktyk i zrealizowanych (potwierdzenie opiekuna ze strony instytucji przyjmującej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec-Kurkowska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Emilia Wołyniec-Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
praktyki zawodowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa daje studentom sposobność do tego, by wykorzystać w wiedzę, zdobytą w toku edukacji, w realnym działaniu, co jest niezbędne z perspektywy podjęcia przyszłej pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Pełny opis:

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej. Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych. Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych. Realizacja zadań w trakcie trwania praktyk wynikają ze specyfiki pracy instytucji. Poszczególne zadania określone są Programem Praktyk.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Zestawienie bibliograficzne na lata 2015-2019: https://rzeszow.pbw.org.pl/zestawienia-bibliograficzne,348/pedagogika-resocjalizacyjna-bibliografia-w-wyborze-2015-2019,11164

Zestawienie bibliograficzne na lata 2000-2012: http://www.womgorz.edu.pl/files/File/Biblioteka/Resocjalizacja%5B1%5D.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.