Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Individual Experimental Project

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-ERS-2IPD
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Individual Experimental Project
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ERASMUS sem.zimowy 2022/2023
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność przeprowadzania eksperymentów i opracowania danych w zakresie I Pracowni Fizycznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami fizyki współczesnej oraz przeprowadzenie pomiarów.

Pełny opis:

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Moduł: fizyka doświadczalna, przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki fizyczne,

Rok studiów, semestr: 2 rok, 3semestr, studia II stopnia.

Wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne: laboratorium, dyskusja, konsultacje, peaca własna w domu ( przygotowanie opisów)

Punkty ECTS: 5.

Bilans nakładu pracy studenta: laboratorium 30 godzin

Wskaźniki ilościowe: wymagających bezpośredniego udziałunauczycieli akademickich 1,8 ECTS, o charakterze praktycznym 3,2 ECTS

Doświadczenie Rutheforda, model atomu Bohra.

Drgania wymuszone - wahadło Pohla.

Normalny i anomalny efekt Zeemana.

Zjawisko Faradaya.

Pomiar prędkości światła za pomocą PC.

Literatura:

1. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

2. Instrukcja znajdująca się przy układzie eksperymentalnym.

Efekty uczenia się:

K_W05 zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz wybrane zjawiska dotyczące elektryczności i magnetyzmu - rozumie treść równań Maxwella

K_W11 zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu

K_W13 zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu termodynamiki

K_U09 umie planować i wykonywać proste doświadczenia z zakresu elektryczności i magnetyzmu, krytycznie analizować ich wyniki oraz je prezentować

K_U12 - umie analizować problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu

o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe i wyciągać wnioski

jakościowe

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie eksperymentu, opracowanie danych, analiza niepewności pomiarowych, dyskusja rezultatów, sporządzenie raportu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)