Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorithms and Data Structures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-ERS-3ASD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algorithms and Data Structures
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie wybranych algorytmów oraz struktur danych.

Umiejętność wykorzystanie algorytmów oraz struktur danych we własnych projektach programistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności w wykorzystywaniu struktur danych. Projektowanie i pisanie algorytmów z użyciem języka C++ wykorzystując jeden z darmowych środowisk programistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: informatyka

Rok studiów, semestr: rok 3, semestr 5

Moduł: narzędzia informatyki

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (15 godz.),

- udział w laboratorium (45 godz.),

- udział w konsultacjach (15 godz.),

- praca własna (rozwiązywanie problemów algorytmicznych) w domu (20 godz.),

- przygotowanie do egzaminu pisemnego lub wykonanie projektu (30 godz.).

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS;

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.8 ECTS.

Literatura:

1. Rober Lafore – „Data Structures and Algorithms”, (ISBN: 0-672-31633-1).

Literatura uzupełniająca:

1. Adam Drozdek - "Algorytmy i struktury danych", Wydawnictwo Helion, (ISBN: 83-7361-385-4).

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przedstawiać algorytmy w postaci: listy kroków, schematów blokowych, schematów zwartych NS.

2. Potrafi określić złożoność obliczeniową prostych programów.

3. Potrafi korzystać z prostych narzędzi (np.: JavaBlock) wspomagających projektowanie algorytmów.

4. Potrafi wykorzystywać rekurencję, rozumiejąc jej mocne i słabe strony.

5. Potrafi programować i wykorzystywać klasy (w C++) implementujące interfejsy popularnych struktur danych takich jak: tablice, stosy, kolejki, listy, drzewa, grafy.

6. Umie projektować i wykorzystywać różne algorytmy sortowania.

K_W24 (ma podstawową wiedze z zakresu algorytmiki i struktur danych);

K_U29 (umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim);

K_K05 (potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu Algorytmy i struktury danych odbywa się egzamin pisemny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę. Na ocenę końcową składają się wynik zaliczenia laboratorium i wynik egzaminu pisemnego.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie: obecności, aktywności, oraz zaliczenia w jednej z form oceniania (do wyboru przez studenta):

I. Zaliczenia przy komputerze obejmującego wybrane zagadnienia z materiału laboratoryjnego (rozwiązać problem przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++).

II. Projekt (rozwiązać jeden z podanych problemów przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++; problem może zostać wybrany przez studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)