Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-3HN
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nauki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka (cały wydział) - I stopień stacjonarne
fizyka gier komputerowych i robotów 3 rok I stopień sem.zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii rozwoju różnych dziedzin nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 5: Kształcenie ogólne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok / 5 semestr

Wymagania wstępne: Brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: konwersatorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: seminarium, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium (30 godz.), udział w konsultacjach (5 godz.), praca własna w domu i przygotowanie prezentacji (40 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 1.8 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami z obszaru nauk humanistycznych - 3 ECTS.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na konwersatorium:

Wybrane zagadnienia z historii rozwoju rożnych dziedzin nauki.

1. Największe osiągnięcia matematyki greckiej przed naszą erą.

2. Atom w opisie świata na przestrzeni dziejów.

3. Świat widziany oczami Arystotelesa.

4. Na czym polegał przewrót kopernikański.

5. Obraz świata w Średniowieczu.

6. Narodziny medycyny - Hipokrates, Galen, Wesaliusz.

7. Odkrycie przyczyny rozprzestrzeniania się chorób - Pasteur i Koch.

8. Czy poszukiwania kamienia filozoficznego zakończyły się sukcesem?

9. Historia odkrycia zasad dynamiki Newtona.

10. O co ewolucjoniści spierają się z kreacjonistami?

11. 200 lat elektromagnetyzmu.

12. Jak kwanty "wcisnęły się" do opisu świata?

13. Maszyna Turinga.

14. Teoria informacji (Shannon).

15. Szyfry od starożytności do Enigmy i RSA.

16. Natura światła w ujęciu historycznym.

17. Modele budowy atomu na przełomie XiX i XX wieku.

Literatura:

Literatura jest indywidualnie dobierana do każdego referatu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Umie, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, korzystać z narzędzi komputerowych dostępnych w zasobach Internetu (K_U17).

2 Potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej (K_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie co najmniej dwóch wystąpień/prezentacji w zakresie proponowanej tematyki. Oceniana jest jakość wystąpień, a także aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luba Uba
Prowadzący grup: Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luba Uba
Prowadzący grup: Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)