Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-1LJAI
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 1 rok I stopień sem. zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 60, 20% prowadzone na odległość

Liczba semestrów: 2

Rok studiów: 1, semestr: 1

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny fizyki z użyciem języka obcego .

Pkt. ECTS: 6

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz. 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 60 godz. 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

- English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

- English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Literatura uzupełniająca:

- ‘Destination’ B2

- ‘Destination’ C1/C2

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net

- ‘Physics’ Graham Booth (Letts)

- www.ted.com

- www.sciencetoday.com

- breakingnewsenglish.com

- autorskie materiały prowadzącego

- kurzgesagt

- linguahouse.com

- fluentize.com

Efekty uczenia się:

Językoznawstwo

K_W55

zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U28

potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U29

umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim w zakresie nauk fizycznych i ich zastosowań

K_K05

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych

Pozostałe przedmioty z kształcenia ogólnego

K_W29

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych właściwych dla wybranej specjalności

K_W31

zna prawa ochrony wynalazków, ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej

K_W38

zna zasady ochrony wybranych urządzeń przed niepożądanym oddziaływaniem środowiska i zasady ochrony środowiska przed oddziaływaniem urządzeń, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_W39

ma podstawową wiedzę z zakresu etycznych i prawnych uwarunkowań związanych z praktycznymi zastosowaniami fizyki w produkcji przemysłowej, w tym zasady poufności i ochrony przed konkurencją, w zakresie przewidzianym programem specjalności

K_W52

zna koncepcję zarządzania jakością oraz charakteryzuje poszczególne metody i techniki stosowane w zarządzaniu jakością

K_W53

zna wymagania i obowiązki prawne związane z zapewnieniem jakości w pracy (np. w radioterapii, medycynie nuklearnej,radiologii zabiegowej); zna wybrane metody i narzędzia zarządzania w obszarze jakości

K_W57

ma elementarną wiedzę dotyczącą terminologii nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym

K_U48

potrafi zidentyfikować i przeanalizować poszczególne procesy w jednostce z uwzględnieniem wymagań jakości i bezpieczeństwa oraz zaplanować odpowiednie działania

K_U51

potrafi samodzielnie planować samokształcenie i udoskonalanie swoje umiejętności poprzez doszkalanie, podtrzymywanie sprawności fizycznej i ruchowej

K_K01

zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K03

rozumie znaczenie własności i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

K_K07

potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

K_K09

jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny fizyki medycznej z użyciem języka obcego .

Aby zaliczyć przedmiot student zobowiązany jest do:

- zaliczenia na ocenę pozytywną testów i prac pisemnych

- zaliczenie na ocenę kursu e-learningowego

- zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji z dziedziny fizyki medycznej

- obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 4 nieobecności w semestrze)

Obowiązujące kryteria na poszczególne oceny:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

0% - 50% - niedostateczny (2.0)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie na ocenę na koniec I semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny fizyki medycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 60, 20% prowadzone na odległość

Liczba semestrów: 2

Rok studiów: 1, semestr: 1

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny fizyki z użyciem języka obcego .

Pkt. ECTS: 6

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz. 3 ECTS

o charakterze praktycznym: 60 godz. 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

- English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

- English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Literatura uzupełniająca:

- ‘Destination’ B2

- ‘Destination’ C1/C2

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net

- ‘Physics’ Graham Booth (Letts)

- www.ted.com

- www.sciencetoday.com

- breakingnewsenglish.com

- autorskie materiały prowadzącego

- kurzgesagt

- linguahouse.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)