Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, zrozumienie i poznanie podstawowych pojęć i twierdzeń analizy matematycznej i algebry liniowej w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy w warsztacie ekonomisty, opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z powyższej tematyki z uwzględnieniem przykładów dotyczących zagadnień ekonomicznych w celu rozwinięcia umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w badaniach zjawisk i procesów ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Spójniki i kwantyfikatory. Zbiory. Zbiory liczbowe. Podstawowe działania na zbiorach

2. Funkcja jednej zmiennej (określenie, wykres, podstawowe własności, funkcja odwrotna).

3. Ciągi (własności, granica ciągu, zastosowanie ekonomiczne).

4. Granica funkcji (granice jednostronne, obustronne, w nieskończoności). Definicje Cauchy’ego i Heine’go.

5. Badanie ciągłości funkcji. Asymptoty funkcji.

6. Pochodne funkcji jednej zmiennej (pochodne funkcji elementarnych, reguły różniczkowania, różniczka funkcji, interpretacja ekonomiczna, elastyczność funkcji).

7. Pochodne wyższych rzędów. Reguła De L’Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

8. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka nieoznaczona)

9. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka oznaczona, niewłaściwa, zastosowanie ekonomiczne)

10. Macierze (pojęcie, rodzaje, podstawowe działania na macierzach, operacje elementarne na macierzach, postać bazowa)

11. Wyznacznik macierzy (sposoby obliczania).

12. Macierz odwrotna (metody wyznaczania).

13. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Cappellego

14. Układy równań liniowych. Układy Cramera, metoda Cramera, metoda macierzy odwrotnej.

15. Metoda Gaussa i Gaussa-Jordana.

Literatura:

Podstawowa:

1. Rudnicki R., Wykłady z analizy matematycznej, Warszawa, PWN

2. Krysicki W., Włodarski L. Analiza matematyczna w zadaniach, cz.I, PWN

3. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

4. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

5. Gawryluk M., Rogowski J., Wierzbicka-Nosal E., Roszkowska E., Matematyka – skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych, Tom I-III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2002.

6. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą;

Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Student potrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych wielkości i mierników gospodarczych;

Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe;

Student potrafi zrealizować proste zadania badawcze oraz formułować wnioski na podstawie badań;

Student skutecznie komunikuje się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie;

Student potrafi samodzielnie analizować i interpretować aktualne zjawiska i procesy ekonomiczne wykorzystując w tym celu metody i narzędzia ilościowe;

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się;

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykazując odpowiedzialność za pracę własną i innych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

Ćwiczenia:

- możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności – każda nieobecność ponad dwie musi być odpracowana na dyżurach (w przypadku niedopracowania student może nie uzyskać zaliczenia ćwiczeń)

- ocenianie ciągłe (aktywność na ćwiczeniach) – możliwość zdobycia od -2 do +2 pkt na każdych zajęciach;

- 2 kolokwia sprawdzające umiejętności rozwiązywania zadań z tematów przerobionych na zajęciach, umiejętności logicznego myślenia i interpretacji wyników – max 2x40pkt=80pkt;

- możliwość niezapowiedzianych kartkówek;

- za wszystkie obecności – dodatkowe 5pkt (nie brane są pod uwagę odpracowywane i usprawiedliwiane nieobecności)

- skala wystawiania ocen z ćwiczeń:

Suma punktów Ocena

40-50 3

50-60 3+

60-68 4

68-74 4+

74- 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ernest Ginc
Prowadzący grup: Ernest Ginc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Sliżewska
Prowadzący grup: Ernest Ginc, Aneta Sliżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.