Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2MA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz.I
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zjawiskach i procesach makroekonomicznych na poziomie średnio zaawansowanym.

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu – gospodarka narodowa. Student poznaje współzależności między podstawowymi agregatami: dochód narodowy a produktywność czynników wytwórczych, wydatki na

konsumpcję i oszczędności a efekty mnożnikowe w gospodarce, dochody i wydatki budżetu państwa a stan równowagi gospodarczej.

Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, w tym problemy rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 2, sem. 1

Wymagania wstępne: Mikroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz.,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, połączony z dyskusją. Ćwiczenia angażujące studentów do prac grupowych, dyskusji oraz rozwiązywania problemów i zadań zadawanych przez nauczyciela. Konsultacje indywidualne wg potrzeb Studenta i harmonogramu konsultacji.

Liczba punktów ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 17 godz.

Razem: 125 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 68 godz. (ECTS-2,7)

- o charakterze praktycznym – liczba godzin 58 (ECTS-58)

Literatura:

Obowiązkowa: 1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014 2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Uzupełniająca:

1. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2013

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

4. Makro i mikroekonomia – podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

MA1_W1. Student zna podstawowe kategorie makroekonomiczne oraz występujące między nimi zależności-KP6_WG2

MA1_W2. Student zna systemy gospodarcze współczesnego świata oraz relacje między państwem a rynkiem-KP6_WG3

MA1_W3. Student zna podstawowe cele i instrumenty polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej - fiskalnej, pieniężnej, kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia-KP6_WG5

Metody i kryteria oceniania:

Wykład w semestrze zimowym kończy się zaliczeniem.

Ocena pozytywna z zaliczenia po uzyskaniu minimum 51% ogólnej puli punktów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.