Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2RO3 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.3
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - lektoraty - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych:mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście

życia codziennego jak i w kontekście zawodowym.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy. Rok 1/II; semestr I, II, III, IV.

Liczba godzin - 120 godz. ćwiczeń, dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje.

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające

czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie –

prac pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Zaliczenie na ocenę po I, II, III i IV semestrze.

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze.

Punkty ECTS - 8 punktów.

Bilans nakładu pracy studenta - 120 godz. – udział w zajęciach.

60 godz. – przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminu.

30 godz. – udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie.

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 150 godz.

o charakterze praktycznym - 210 godz. 8 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz

metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą. - S1A_W01 S1A_W06 S1A_W10

2. Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych

umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej (np. list, e-mail) na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

Posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je efiniować oraz zna zależności występujące między nimi. -

S1A_W04 S1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno - ekonomicznych. S1A_U03

2. Student umie skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie. - S1A_U09

S1A_U10 S1A_U11

3. Student potrafi zrozumieć teksty pisane stosowane w życiu codziennym i rozumie teksty ekonomiczne (obejmujące terminologię

właściwą dla studiowanego kierunku ) - S1A_U01

4. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu. -

S1A_U09

5. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić

rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. Student umie w wypowiedziach

ustnych prawidłowo wykorzystywać kategorie ekonomiczne. - S1A_U10

6. Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2 ESOKJ. - S1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy

użyciu różnych środków przekazu informacji

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

3. Posiada świadomość podstawowych różnic kulturowych niezbędną do skutecznego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy

S1A_K05 S1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – można opuścić dwa zajęcia w semestrze. W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, podczas

testu, prezentacji projektów, student jest zobowiązany do zaliczenia prac podczas konsultacji.

Aktywność na zajęciach.

Praca własna studenta/ pracy domowy, projekty...

Testy, prace pisemne i prezentacje są oceniane w skali od 1 do 5, zaliczenia na ocenę – średnia arytmetyczna wszystkich ocen za semestr.

Warunkiem do przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia przedmiotu w 1,2,3 i 4 semestrze.

Końcowy egzamin składa się z pięciu części: odpowiedz ustna (20 pkt.), słuchanie (20 pkt), czytanie (20 pkt), gramatyka i

słownictwo (20 pkt), pisanie (20 pkt).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liucija Jarmolkovič
Prowadzący grup: Liucija Jarmolkovič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liucija Jarmolkovič
Prowadzący grup: Liucija Jarmolkovič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych:mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście

życia codziennego jak i w kontekście zawodowym.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy. Rok 1/II; semestr I, II, III, IV.

Liczba godzin - 120 godz. ćwiczeń, dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje.

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające

czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie –

prac pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne.

Testy cząstkowe i / lub semestralne.

Zaliczenie na ocenę po I, II, III i IV semestrze.

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze.

Punkty ECTS - 8 punktów.

Bilans nakładu pracy studenta - 120 godz. – udział w zajęciach.

60 godz. – przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminu.

30 godz. – udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie.

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 150 g

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.