Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1IUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 7

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 21 godz.

- e-learning (wykład) - 9 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- udział w konsultacjach - 34,5 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 87,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz. (wykłady, ćwiczenia, konsultacje,

egzamin), 3,5 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 87,5 godz., 3,5 ECTS

Literatura:

- Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2012,

Dz.U. C 326 z 26.10.2012

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja

skonsolidowana 2012, Dz.U. C 326 z 26.10.2012

Literatura:

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii

Europejskiej, Warszawa 2011,

- A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek (red.), Instytucje i porządek

prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2013,

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa

2012,

-M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii

Europejskiej, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie typowe struktury i

instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innych

organizacji międzynarodowych jak również o organów

administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi

formami współpracy w Europie, w szczególności ich istotne elementy oraz procesy dokonujące się w tym zakresie; ma

wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji w tej materii oraz o

ich historycznej ewolucji - rozumie je i ma poglądy na ten temat (KP6_WG3)

2. Student ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju

integracji europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach

oraz wpływie na rozwój instytucji i struktur prawnych,

ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz rozumie je (KP6_WG4)

3. Student/absolwent potrafi prawidłowo ocenić przebieg wybranych

procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i

dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i

zewnętrzne uwarunkowania (KP6_UW4)

4. Student/absolwent jest gotowy do potrafi uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności (KP6_KK1)

metody weryfikacji - egzamin i zaliczenie ćwiczeń, forma pisemna, test

w semestrze letnim 2020/2021 z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (platforma Blackboard)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test)

zaliczenie ćwiczeń - forma pisemna (test)

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (platforma Blackboard)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Janusz Szymański
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Tomasz Dubowski, Janusz Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.