Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2MSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia 1000-US1-1EKO

Założenia (opisowo):

Ekonomia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej międzynarodowych stosunków ekonomicznych, a w szczególności procesu ich ewolucji, przyczyn i konsekwencji międzynarodowego podziału pracy, podmiotów gospodarki światowej, międzynarodowego przepływu czynników wytwórczych i ich konsekwencji, cen międzynarodowych, formowania się systemów walutowych, kursów walutowych i ich czynników, bilansu płatniczego oraz narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Dyscyplina naukowa: nauki prawne, dziedzina: nauki społeczne

Rok studiów/semestr: II rok/3 semestr

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (wykłady), 30 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowaniem studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań. Ćwiczenia: praca indywidualna i w grupie, tworzenie prezentacji multimedialnych, analiza artykułów dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz wspólne omawianie zagadnień.

Punkty ECTS: 6

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 79 ( 3 ECTS)

-o charakterze praktycznym – liczba godzin 125 (5 ECTS)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 30 godz.

Przygotowanie prezentacji - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 45 godz.

Studia literatury - 20 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Egzamin - 2 godz.

Zaliczenie - 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, PWE Warszawa 2008

2. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

3. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Oziewicz E. (red.), PWE, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1) M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006

2) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

3) E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student zna i rozumie przyczyny i rozwój integracji europejskiej, jej mechanizmy, znaczenie i efekty oraz wpływ na rozwój instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_WK1 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia, wybrane instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym i politycznym

KP6_UW2 - student potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw ekonomii do rozwiązywania problemów praktycznych, również w wymiarze działalności zawodowej

KP6_UW3 - student potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy wybranych zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz kulturowej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych

KP6_UO1 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny.

Ćwiczenie - zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Lučinska
Prowadzący grup: Justyna Lučinska, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.