Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2OPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II /sem. III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład z elementami aktywizującymi studentów (albo z elementami dyskusji), ćwiczenia z elementami dyskusji, praca z tekstem, konsultacja.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta

– udział w zajęciach -60 godz. (30 godz. wykład, 30 godz. ćwiczenia)

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 19 godz.

- przygotowanie do zajęć i egzaminu (zaliczenia ćwiczeń) - 69 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe

– nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (udział w zajęciach i konsultacjach), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz. (przygotowanie do zajęć i egzaminu, e-learning asynchroniczny), co odpowiada 3 pkt ECTS

- nakład pracy studenta kształtujący umiejętności praktyczne - 125 godz. (udział w zajęciach, konsultacjach, część pracy przygotowującej do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu), co odpowiada 5 pkt ECTS

Literatura:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

J. Hołda i inni,Prawa człowieka, Lex Warszawa 2014

Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, Lublin 2012

Efekty uczenia się:

Student zna struktury i instytucje Unii Europejskiej i Rady Europy oraz innych organizacji międzynarodowych zajmujacych się ochroną praw czlowieka - KP6_WG3, w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów w danym zakresie KP6_Uw5, ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym i prawem krajowym w tej materii KP6_WG5, ma wiedzę w zakresie statusu jednostki w systemie ochrony praw czlowieka KP6_WG8, w ramach zdobytej wiedzy potrafi analizować i interpretować specyficzne zjawiska charakterystyczne dla ochrony praw człowieka i przygotować prace pisemne lub wystapienie ustne na ten temat KP6_UK1, KP6_UK2, potrafi współdziałać i pracować w grupie KP6_UO1, rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie KP6_UU1, uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy KP6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej/ustnej, z uwzględnieniem prac wykonanych podczas zajęć.

Egzamin w formie pisemnej/ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Miklaševič
Prowadzący grup: Irena Miklaševič
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami europejskiego systemu ochrony wolności i praw człowieka istniejącego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z europejskim systemem ochrony wolności i praw człowieka istniejącym w Radzie Europy i Unii Europejskiej. W szczególności celem jest wskazanie katalogu gwarantowanych w Radzie Europy i Unii Europejskiej wolności i praw jednostki oraz procedur ich dochodzenia i gwarancji. Student otrzymuje wiedzę na temat najważniejszych regulacji normatywnych związanych z statusem prawnym jednostki. Ważnym elementem jest zapoznanie studenta z praktyką funkcjonowania systemu ochrony praw jednostki w Radzie Europy i Unii Europejskiej.

Literatura:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

J. Hołda i inni,Prawa człowieka, Lex Warszawa 2014

Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, Lublin 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)