Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod

badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i

przygotowanie planu pracy magisterskiej


Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - proseminarium

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - rok II/semestr IV

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godz. prosemnarium

metody dydaktyczne - właściwe dla proseminarium, konsultacje

punkty ECTS - 2

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w proseminarium - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 25 godz. (przygotowanie do zajęć, indywidualna praca nad doborem tematu i przygotowaniem

planu pracy magisterskiej)

razem: 50 godz. - 2 ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz. (proseminarium, konsultacje)

- 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz. - 1 ECTS

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat, Warszawa 2009

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i jej miejsca w systemie nauk i relacjach względem innych nauk

K_W03 ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innych organizacji międzynarodowych jak również o organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotnych elementach oraz o procesach dokonujących się w tym zakresie; ma wiedzę na temat struktur i instytucji w tej materii oraz o ich historycznej ewolucji i poglądach na ten temat

K_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródeł, podstawowych instytucji i mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii

K_W10 zna metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody i narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności

K_U03 potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w innych obszarach ludzkiej aktywności

K_U06 potrafi formułować wnioski co do możliwych perspektyw rozwoju określonych procesów prawnych, politycznych i ekonomicznych,

dostrzega ich uwarunkowania

K_U10 potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień związanych

z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dotyczy również zajęć online) - w semestrze letnim 2020/2021 ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach eliminuje możliwość uzyskania zaliczenia

Złożenie tematu i planu pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka, Mieczysława Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)