Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów naukowych w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-DS3-3ATJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów naukowych w języku obcym
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 4L stac. studia III stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zwiększa kompetencje studentów w zakresie analizy tekstów naukowych w języku angielskim oraz prezentacji treści w tym języku, zwłaszcza mieszczących się w kręgu zainteresowań naukowo-badawczych doktoranta.

Jest to możliwe poprzez prace nad specyficzną terminologią i frazeologią tekstów naukowych w języku angielskim i adaptacją jej przez doktoranta zgodnie z zainteresowaniami badawczymi i tematyką przygotowywanej rozprawy z zakresu socjologii, historii, filozofii itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zwiększa kompetencje studentów w zakresie analizy tekstów naukowych w języku angielskim oraz prezentacji treści w tym języku poprzez pracę nad prezentowaną na zajęciach leksyką i frazeologią.

Pełny opis:

Przedmiot zwiększa kompetencje studentów w zakresie analizy tekstów naukowych w języku angielskim oraz prezentacji treści w tym języku poprzez pracę nad prezentowaną na zajęciach leksyką i frazeologią. Szczególny nacisk kładziony jest na samodzielne myślenie oraz gotowość do wyrażania myśli w języku angielskim w odniesieniu do poruszanej tematyki. Istotne jest wyposażenie studentów w umiejętność krytycznego oglądu treści poprzez zapewnienie im szansy podejmowania oraz uczestniczenia w dyskusji w języku angielskim na temat studiowanych materiałów.

Literatura:

Měchura, Michal Boleslav, 2005, A practical guide for functional text analysis: Analyzing English texts for field, mode, tenor and communicative effectiveness (manuscript), wolny dostęp, http://www.lexiconista.com/pdf/FunctionalTextAnalysis.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu poprzez projekt własny studentów, realizowany obowiązkowo w języku angielskim, z wykorzystaniem opanowanego w trakcie trwania przedmiotu materiału leksykalnego i frazeologicznego, jako:

1/prezentacja treści analizowanego artykułu lub

2/prezentacja projektu własnej pracy doktorskiej (w razie jej wystarczającego zaawansowania, obejmującego przynajmniej opracowanie koncepcji, celu, hipotez i pytań badawczych, a także ustalenie metod i technik badawczych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)