Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-DS3-4SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 4L stac. studia III stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Założenia (opisowo):

Zajęcia są prowadzone 2 metodami: seminaryjną oraz indywidualnych konsultacji. Celem podstawowym seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej. Stąd przez cały czas trwania seminarium jego słuchacze zapoznawani są z różnymi kategoriami źródeł historycznych, metodami ich analiz oraz różnymi interpretacjami wyników. Ważną rolą seminarium jest zapoznanie ze stanem badań w poszczególnych obszarach problemowych oraz bieżąca obserwacja najnowszych dokonań polskiej i zagranicznej historiografii. W zalezności od tempa prowadzonych prac studyjnych w archiwach i bibliotekach naukowych doktoranci prezentują ich wyniki. Każde wystąpienie doktoranta poddawane jest dyskusji, a następnie formułowane są dalsze zalecenia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie służy pomocą doktorantom przy pisaniu dysertacji. W trakcie seminarium poruszane są zagadnienia z zakresu metodologii, przede wszystkim dotyczące hermeneutyki źródła pisanego, ale także służą rozwiązywaniu nietypowych problemów, wyjaśnianiu niezrozumiałych ustępów źródeł itd. W trakcie seminarium doktoranci przedstawiają części swej pracy, nad którymi toczy się następnie dyskusja.

Pełny opis:

Na seminarium doktorskim sukcesywnie odbywają się dyskusje merytoryczne z zakresu tematyki podejmowanej przez doktorantów, a także poświęcone najnowszym publikacjom na temat historii i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ramach spotkań omawiane są także zagadnienia metodologiczne oraz wszelkie inne kwestie pomocne przy pisaniu rozprawy doktorskiej. Uczestnicy seminarium prezentują kolejne rozdziały dysertacji, które są dyskutowane w gronie seminaryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Burke, Historia i teoria społeczna, Kraków 2000

2. P. Burke, Historia kulturowa,. Wprowadzenie. Kraków 2008

3. E. Domańska, Mikrohistorie, Poznań 1999

4. A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006

5. G. G. Iggers, Historiografia XX wieku, Warszawa 2010

6. D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2009

7. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

8. J. Wijaczka, Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny, ,,Historyka'', t. 47, 2017, 7-75

9. Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocałw 2005

Ponadto literatura jest dobierana indywidualnie i jest związana z tematyką pracy doktorskiej.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - absolwent w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

KP7_WG4 - absolwent zna w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie

KP7_WG6 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

KP7_WG7 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_WG10 - absolwent zna w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodologii historii

KP7_WK4 - absolwent zna dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW2 - absolwent potrafi formułować tematy badawcze; stosując metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz posługując się teoriami i paradygmatami badawczymi

KP7_UW3 - absolwent potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW6 - absolwent potrafi przygotować w języku ojczystym tekst naukowy (w tym pracę dyplomową) z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UK3 - absolwent potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (m.in. na egzaminie magisterskim)

KP7_KK2 - absolwent jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR2 - absolwent jest zdolny do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe postępów doktoranta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Barbara Cieślińska, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowski, Rafał Kosiński, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Oleg Łatyszonek, Karol Łopatecki, Jan Poleszczuk, Krystyna Szelągowska, Wojciech Śleszyński, Mariusz Zemło, Walter Żelazny
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Barbara Cieślińska, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowski, Rafał Kosiński, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Oleg Łatyszonek, Karol Łopatecki, Jan Poleszczuk, Krystyna Szelągowska, Wojciech Śleszyński, Mariusz Zemło, Walter Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Barbara Cieślińska, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowski, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Oleg Łatyszonek, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Tomasz Mojsik, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Robert Poczobut, Jan Poleszczuk, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło, Walter Żelazny
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Barbara Cieślińska, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowski, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Tomasz Mojsik, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Robert Poczobut, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło, Walter Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium doktorskie ma na celu wsparcie doktoranta w samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod opieką naukową promotora.

Pełny opis:

Omawianie kolejnych etapów pracy „Pietyzm na Śląsku Cieszyńskim w świetle działalności pastora Johanna Adama Steinmetza w latach 1709-1730”: ustalenie tematu i problematyki, konspekt, omawianie źródeł i literatury; Omaawianie kolejnych rozdziałów:

Sytuacja wyznaniowa na Śląsku Cieszyńskim XVI-XVIIIw.

Powstanie pietyzmu w Rzeszy Niemieckiej

Ugoda w Altranstadt

Powstanie parafii protestanckiej w Ciedzynie

Budowa kościoła Łaski

Powstanei i funckjonowanie szkoły

Procesy pietystów

Literatura:

Opracowania, pogłębiające problematykę doktoratu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Ewa Dubas-Urwanowicz, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Ewa Dubas-Urwanowicz, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Założenia (lista przedmiotów):

Kultura religijna w Europie Środkowo-Wschodniej 430-KS2-1KON29

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone w postaci spotkań seminaryjnych oraz indywidualnych konsultacji. Głównym celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do samodzielnych poszukiwań badawczych i realizacji kolejnych etapów w pracach nad doktoratem. Uczestnicy seminarium prezentują wyniki swoich badań i kolejne rozdziały rozpraw doktorskich, które są dyskutowane w gronie seminaryjnym.

Pełny opis:

Na seminarium doktorskim sukcesywnie odbywają się dyskusje merytoryczne z zakresu tematyki podejmowanej przez doktorantów, a także poświęcone najnowszym publikacjom na temat historii i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ramach spotkań omawiane są także zagadnienia metodologiczne oraz wszelkie inne kwestie pomocne przy pisaniu rozprawy doktorskiej. Uczestnicy seminarium prezentują kolejne rozdziały dysertacji, które są dyskutowane w gronie seminaryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Burke, Historia i teoria społeczna, Kraków 2000

2. P. Burke, Historia kulturowa,. Wprowadzenie. Kraków 2008

3. E. Domańska, Mikrohistorie, Poznań 1999

4. A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006

5. G. G. Iggers, Historiografia XX wieku, Warszawa 2010

6. D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2009

7. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

8. J. Wijaczka, Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny, ,,Historyka'', t. 47, 2017, 7-75

9. Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocałw 2005

Ponadto literatura jest dobierana indywidualnie i jest związana z tematyką pracy doktorskiej.

Uwagi:

samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej. Stąd przez cały czas trwania seminarium jego słuchacze zapoznawani są z różnymi kategoriami źródeł historycznych, metodami ich analiz oraz różnymi interpretacjami wyników. Ważną rolą seminarium jest zapoznanie ze stanem badań w poszczególnych obszarach problemowych oraz bieżąca obserwacja najnowszych dokonań polskiej i zagranicznej historiografii. W zalezności od tempa prowadzonych prac studyjnych w archiwach i bibliotekach naukowych doktoranci prezentują ich wyniki. Każde wystąpienie doktoranta poddawane jest dyskusji, a następnie formułowane są dalsze zalecenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)