Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-DS3-4SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są prowadzone dwiema metodami: seminaryjną oraz indywidualnych konsultacji. Celem podstawowym seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium poruszane są zagadnienia metodologiczne oraz omawia się konkretne problemy badawcze związane z tematyką rozpraw doktorskich. Doktoranci przedstawiają najpierw pomysł i wstępny konspekt rozprawy, a następnie kolejne części pracy, nad którymi toczy się dyskusja.

Pełny opis:

Forma zajęć: seminarium

Wymiar godzinowy: 120 g w sali (30 rocznie) + 60 dodatkowych konsultacji indywidualnych

Liczba ECTS: 12

Nakład pracy doktoranta: 180 g kontaktowych +.praca własna

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, referaty doktoranta, dyskusja z opiekunem, dyskusja w grupie (jeżeli doktorantów jest kilku)

Kryteria zaliczenia: ocena ciągła na podstawie obecności i aktywności na seminarium oraz postępów w pisaniu rozprawy.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie, zależnie od tematu pracy. Powinna służyć pogłębieniu wiedzy doktoranta na interesujący go temat, a w razie potrzeby także uzupełnieniu jego ogólnej wiedzy filozoficznej i metodologicznej.

Efekty uczenia się:

SD_WG01, SD_WG02, SD_UW01, SD_UW02,

SD_UK01

SD_UO01, SD_UO02, SD_UU01,

SD_KK01, SD_KO01, SD_KR01, SD_KR02

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe na podstawie aktywności i postępów doktoranta, w szczeg9lności postępów w pisaniu rozprawy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Ewa Dubas-Urwanowicz, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Ewa Dubas-Urwanowicz, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Karol Łopatecki, Antoni Mironowicz, Piotr Nowak, Halina Parafianowicz, Krystyna Szelągowska, Konrad Talmont-Kamiński, Jerzy Urwanowicz, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium stanowi kontynuację zajęć prowadzonych dla doktorantów filozoficznych, którzy uzyskali przedłużenie studiów doktoranckich do 30.09.2023 i jest ściśle związane z tematyką rozpraw, nad którymi pracują.

Pełny opis:

Forma zajęć: seminarium w grupie, dodatkowe konsultacje indywidualne

Wymiar godzinowy zajęć: 30 g w sali + konsultacje indywidualne

Metody dydaktyczne: referaty i dyskusje

Warunki zaliczenia i kryteria oceny: ocenianie ciągłe na podstawie aktywności i postępów w pisaniu rozprawy doktorskiej. Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru jest przedłożenie do akceptacji promotora całej rozprawy.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie, osobno dla każdego doktoranta, w ścisłym związku z tematem rozprawy.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)