Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-1JLA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.851 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wywarły i wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską i europejską.

Cele:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w dzisiejszym świecie

- zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami związanymi z kulturą antyczną

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 410-FS1-1JŁA1

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filozofia i etyka

Rok studiów/semestr: rok I/semestr I

Wymagania wstępne (tzw.sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Punkty ECTS: 2 punkty

Nakład pracy studenta: 30 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus. Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Kraków 2017;

- Norajr Ter-Grigorian, Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989,

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005,

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1996,

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986,

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002,

- O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN, Warszawa 2002,

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007,

- I. Salomonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000,

- Z. Lewandowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia-sentencje-przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002,

- S. Kalinkowski, Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Wydawnictwo Veda, t. 1-2, Warszawa 2001,

- Cz. Michalunio SJ, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG9, rolę języka jako narzędzia poznania i komunikacji, etymologię podstawowych terminów filozoficznych, sentencje i zwroty pochodzenia łacińskiego funkcjonujące w językach nowożytnych i kulturze współczesnego świata.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UO1, zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK4, dostrzegania złożoności współczesnego pluralistycznego

społeczeństwa i kultury, poszanowania odrębności kulturowej, docenienia ponadczasowej wartość antyku i dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

-regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze; pozostałe trzeba albo usprawiedliwić albo zaliczyć ustnie),

- napisanie testów cząstkowych i semestralnych na ocenę pozytywną (uzyskanie min. 50% pozytywnych odpowiedzi),

- wykazanie się umiejętnością poprawnego czytania,

- aktywność na zajęciach,

- praca własna studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Tylicka
Prowadzący grup: Urszula Tylicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.