Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego (XIX-XX) (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-2FRR3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego (XIX-XX) (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie się z poglądami głównych przedstawicieli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego przełomu XIX i XX w.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Problematyka zajęć:

1. Rys historyczny oraz atrybuty filozofii rosyjskiej.

2. Idea soborności i poznania integralnego w ujęciu Aleksego Chomiakowa.

3. Filozoficzna i religijna ważność twórczości Fiodora Dostojewskiego.

4. Filozofia wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa.

5. Charakterystyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego.

6. Koncepcja wolności Mikołaja Bierdiajewa.

7. Idea przebóstwienia, idea bogoczłowieczeństwa i doświadczenia mistycznego w ujęciu Siergieja Bułgakowa jako centralne idee religijne i filozoficzne duchowości "srebrnego wieku".

8. Życie jako fundamentalna kategoria oraz krytyka chrześcijaństwa historycznego w "Apokalipsie naszych czasów Wasilja Rozanowa.

9. Koncepcja zła w ujęciu wybranych filozofów rosyjskich.

10. Lwa Tołstoja filozofia niesprzeciwiania się złu oraz jej wpływ na rosyjską świadomość.

11. Iwan Iljin i jego doktryna sprzeciwiania się złu siłą.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: Filozofia, Historia filozofii

Rok studiów/semestr: II rok studiów, semestr III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, konwersatorium

Metody dydaktyczne: analiza tekstów filozoficznych oraz dyskusja z elementami wykładu informacyjnego wprowadzającego do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w konwersatorium - 30 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 7.5 godz., przygotowanie do zajęć - 37.5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37.5 godzin, co odpowiada 1.5 pkt. ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 37.5 godz., co odpowiada 1.5 pkt ECTS.

Literatura:

1. M. Bierdiajew: "Filozofia wolności", przeł. E. Matuszczyk, Wydawnictwo "Orthdruk", Białystok 1995.

2. M. Bierdiajew: "Głoszę wolność. Wybór pism", przeł. H. Paprocki, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1999.

3. I. Iljin: "O soprotiwlenii złu siłoju", Izdatielstwo "Respublika", Moskwa 1993.

4. J. Kapuścik: "Sens życia. Antropologiczne aspekty renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

5. L. Kiejzik (red.): "Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w.", Wydawnictwo "Ibidem", Łódź 2001.

6. M. Łosski: "Historia filozofii rosyjskiej", przeł. H. Paprocki, Wydawnictwo "Antyk", Kęty 2000.

7. H. Paprocki: "Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego", Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.

8. W. Rozanow: "Apokalipsa naszych czasów", przeł. W. Krzemień, Wydawnictwo "Łuk", Białystok 1998.

9. T. Spidlik: "Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka", przeł. J. Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

10. L. Tołstoj: "Na czym polega moja wiara?", przeł. R. Romaniuk, w: J. Dobieszewski (red.), "Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

11. W. W. Zienkowskij: "Istorija russkoj fiłososfii", Izdatielstwo "EGO", Leningrad 1991.

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

KA7 WG4; KA7 WG6

b/ na poziomie umiejętności:

KA7 UW1

c/ na poziomie kompetencji:

KA7 KK1

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, odpowiedź ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność oraz aktywność na zajęciach.

Odpowiedź ustna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)