Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejścia kognitywne w badaniach marketingowych (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3PBM5 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejścia kognitywne w badaniach marketingowych (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom praktycznych zastosowań kognitywistyki w branży badań marketingowych. Agencje badań rynku coraz częściej wykorzystują osiągnięcia kognitywistyki i nauk ścisłych do pełniejszego poznania i zrozumienia preferencji konsumentów poprzez zastępowanie tradycyjnych technik badań ankietowych nowoczesnymi metodami takimi jak neuromarketing. W trakcie zajęć przedstawione zostaną sposoby pozyskiwania danych rynkowych z wykorzystaniem EEG, rezonansu magnetycznego, eye-trackingu itp. oraz przykłady projektów z użyciem wymienionych metod.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy, Moduł 4, przedmioty specjalnościowe - reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - socjologia

Rok studiów /semestr II rok, semestr III (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin, wykład

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta.

Rodzaje aktywności:

- udział w wykładach - 15 godzina

- przygotowanie do zaliczenia ii obecność na nim - 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godzin (0,8 pkt ECTS), o charakterze praktycznym 20 godzin (0,8 pkt ECTS).

Literatura:

Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE 2001.

Nessim H., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE 1997.

Rudawska E., Lojalność klientów, PWE 2005.

Thomas M. J., Podręcznik marketingu, PWN 1999.

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar 2010.

Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP 2001.

Waniowski P., Strategie cenowe, PWE 2003.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W10, K_W15)

a) zna i rozumie główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze;

b) zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury

2. Umiejętności (K_U02, K_U11)

a) samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym,

b) posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

3. Kompetencje (K_K01, K_K03)

a) zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju

zawodowego,

b) jest otwarty na nowe idee i poglądy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ustnego jest obecność na wykładach. Student, który będzie miał więcej niż 2 nieobecności na wykładach, będzie musiał przed przystąpieniem do zaliczenia zdać dodatkowy test.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kiszkiel
Prowadzący grup: Łukasz Kiszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom praktycznych zastosowań kognitywistyki w branży badań marketingowych. Agencje badań rynku coraz częściej wykorzystują osiągnięcia kognitywistyki i nauk ścisłych do pełniejszego poznania i zrozumienia preferencji konsumentów poprzez zastępowanie tradycyjnych technik badań ankietowych nowoczesnymi metodami takimi jak neuromarketing. W trakcie zajęć przedstawione zostaną sposoby pozyskiwania danych rynkowych z wykorzystaniem EEG, rezonansu magnetycznego, eye-trackingu itp. oraz przykłady projektów z użyciem wymienionych metod.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy, Moduł 4, przedmioty specjalnościowe - reklama i public relations

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - socjologia

Rok studiów /semestr II rok, semestr III (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin, wykład

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta.

Rodzaje aktywności:

- udział w wykładach - 15 godzina

- przygotowanie do zaliczenia ii obecność na nim - 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godzin (0,8 pkt ECTS), o charakterze praktycznym 20 godzin (0,8 pkt ECTS).

Literatura:

Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE 2001.

Nessim H., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE 1997.

Rudawska E., Lojalność klientów, PWE 2005.

Thomas M. J., Podręcznik marketingu, PWN 1999.

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar 2010.

Tyszka T., Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP 2001.

Waniowski P., Strategie cenowe, PWE 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.