Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia dewiacji (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3SDE5 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia dewiacji (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką socjologii dewiacji i wybranymi pojęciami teoretycznymi niezbędnymi do opisywania społecznych uwarunkowań zachowań dewiacyjnych. Poznanie specyfiki funkcjonowania najbardziej kluczowych instytucji kontroli społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultet

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: III rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, psychologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Metody dydaktyczne: wykłady, dyskusja, film, prezentacja, konsultacje,

Punkty ETCS: 3 punktów

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 24 godzin

suma: 54 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu– 27 godzin

Suma: 27 godzin

Łącznie: 81 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 54 godzin - 2 punkty ETCS

- o charakterze praktycznym: 27 godzin - 1 punkty ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Becker H., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009.

Czerwińska – Jakimiuk E., Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, Kraków 2011.

Durkheim E., Samobójstwo, Warszawa 2006.

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013.

Jędrzejko M. (red.), Patologie społeczne, Pułtusk 2006.

Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007.

Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2001.

Perzanowski A., Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Warszawa 2009.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008.

Rowiński G., Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce, Warszawa 2006.

Siemaszko A., Granice tolerancji, Warszawa 1993.

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005.

Walancik M., Aktualne przejawy patologii i dewiacji, Toruń 2009.

M. Foucault, Nadzorować i karać, 1976

E. Goffman, Instytucje Totalne, Gdańsk 2011

E. Goffman. Piętno: rozważania o zranionej tożsamości. GWP

Literatura uzupełniająca:

Czabański A., Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Kraków 2009.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010.

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2011.

Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

K_W03 - student wie na czym polega interdyscyplinarny charakter

kognitywistyki oraz specyfika interdyscyplinarnych programów badawczych - sposób weryfikacji: test, dyskusja;

K_W05 - zna metody badawcze stosowane w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej - sposób weryfikacji: test, dyskusja;

K_W14 - ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji społecznej i kulturowej- sposób weryfikacji: test, dyskusja;

K_U01 - posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki - sposób weryfikacji: test, dyskusja;

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - sposób weryfikacji: dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

egzamin - test końcowy (należny uzyskać 51% wymaganej punktacji).

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej.

Przystąpienie do egzaminu zdalnego wymaga od studentów dostępu do Internetu. Egzamin w formie online odbędzie się na Platformie BlackBoard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.