Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-1SO Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka i ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie podstawowych umiejętności stosowania metod opisu statystycznego, jak również samodzielnej interpretacji wyników opisywanych w literaturze.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych/ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: ekonomia i finanse/informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15h

udział w ćwiczeniach 15h

udział w laboratoriach 15h

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 15h

udział w konsultacjach 5h

przygotowanie do zaliczenia 15h

praca z literaturą 5h

przygotowanie pracy projektowej 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami związanymi z badaniami naukowymi: 100h, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne – przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Literatura uzupełniająca:

Statystyka. Zbiór zadań, Kassyk-Rokicka H. (red.), PWE, Warszawa 2005.

Frątczak E.: Statistics for Management and Economics, SGH, Warszawa 2015.

Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, WN PWN, Warszawa 2011.

Podgórski J.: Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

1SO_W01 - Zna sposoby zapisywania, prezentacji i analizy materiału statystycznego. KA6_WG13

1SO_W02 - Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). KA6_WG13

1SO_W03 - Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). KA6_WG13

1SO_W04 - Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych). KA6_WG13

1SO_U01 - Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki. KA6_UW19, KA6_UW26

1SO_U02 - Potrafi wyznaczyć i zinterpretować miary statystyki opisowej. KA6_UW19, KA6_UW26

1SO_U03 - Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną). KA6_UW19, KA6_UW26

1SO_U04 - Ma świadomość dalszego uczenia się, w tym w zakresie poznawania nowych metod statystycznych. KA6_UU1

1SO_U05 - Ma twórczą postawę w stawianiu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi. KA6_UO2

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.