Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-2SOP
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania, konfiguracji i administracji różnych systemów operacyjnych, w głównej mierze systemów Unixowych, a także nauczenie rozwiązywania podstawowych problemów związanych z pracą systemu komputerowego w środowisku wielozadaniowym, z wykorzystaniem wszystkich jego zasobów, takich jak pamięć, czas procesora, zasoby dyskowe.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Wstęp do informatyki, Programowanie strukturalne, Podstawy sieci komputerowych

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10h

opracowanie zadań domowych 15h

udział w konsultacjach 5h

przygotowanie do sprawdzianu 10h

przygotowanie do egzaminu 15h

zaliczenie 2h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 67 godzin, 3 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. W. Stallings, Systemy operacyjne: struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006.

2. A. Silberschatz, P.B. Galwin, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005.

3. E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix, WNT, Warszawa 1998.

4. A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3, ReadMe / O'Reilly 2003.

5. C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika, Nakom. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe metody archiwizacji danych i tworzenia kopii zapasowych w różnych systemach operacyjnych: KA6_WG5

Zna podstawowe zasady stosowania redundancji chroniące przed utratą danych i zapewniające wysoką dostępność systemów komputerowych: KA6_WG5

Zna sposoby komunikacji pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa: KA6_WG5

Zna podstawy budowy i działania systemów operacyjnych: KA6_WG5

Zna zasady działania systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, rozproszonych, wsadowych i z podziałem czasu: KA6_WG5

Potrafi wykorzystać narzędzia i oprogramowanie systemu operacyjnego do administrowania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji w sieciach komputerowych: KA6_UW8

Potrafi użytkować i administrować Unixowy system operacyjny posługując się podstawowymi poleceniami i programami narzędziowymi: KA6_UW5

Potrafi zastosować właściwości systemów czasu rzeczywistego, rozproszonych, z podziałem czasu do realizacji funkcji systemu komputerowego: KA6_UW8

Rozumie i potrafi wykorzystać dokumentację techniczną w języku angielskim: KA6_UU1

Rozumie konieczność przestrzegania zasad właściwej współpracy pomiędzy użytkownikami a administratorem systemu komputerowego: KA6_UO2

Rozumie konieczność poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowych technologii związanych z systemami operacyjnymi: KA6_UU2

Potrafi kreatywnie wykorzystać możliwości systemu operacyjnego w celu automatyzacji zadań: KA6_KR1

Potrafi zarządzać zasobami systemu komputerowego tak aby były wykorzystane w możliwie optymalny sposób w zależności od potrzeb: KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naumowicz
Prowadzący grup: Adam Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)