Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3IO
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i rozwiązaniami z zakresu inżynierii oprogramowania:

- procesami i modelami cyklu życia oprogramowania,

- podejściami do rozwijania oprogramowania i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych,

- podstawami obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

- wykład: 30 h

- laboratorium: 15 h

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, laboratorium, projekt, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

- Udział w wykładach: 15 x 2 = 30 h

- Udział w laboratoriach: 15 x 2 = 30 h

- Przygotowanie do zajęć: 15 h

- Przygotowanie raportu: 10 h

- Przygotowanie prezentacji: 5 h

- Praca nad projektem w domu: 15 h

- Przygotowanie do egzaminu: 10 h

- Obecność na egzaminie: 2 h

- Udział w konsultacjach: 6 h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 66 h / 2,7 ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 93 h / 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- I. Sommerville, "Inżynieria oprogramowania", PWN, 2020

- Visual Paradigm, Materiały szkoleniowe nt. UML, Agile i in., 2020, https://www.visual-paradigm.com/guide/

- P. Bourque, R.E. Fairley, "Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)", Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014, https://www.swebok.org

- K.E. Wiegers, J. Beatty "Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań", Helion, 2014

Literatura uzupełniająca:

- OMG, Specyfikacja UML 2.5.1, 2017, https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

- P. Stevens, "UML inżynieria oprogramowania", Helion, 2007

- S. Wrycza, P. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych", Helion, 2005

Efekty uczenia się:

- Zna procesy i wybrane modele cyklu życia oprogramowania i systemów informatycznych. KA6_WG6, KA6_UW9

- Zna wybrane podejścia do rozwijania systemów i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. KA6_WG6, KA6_UW9

- Zna podstawy obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML. KA6_WG3, KA6_WG6, KA6_UW11, KA_UW12

- Umie określić i udokumentować wymagania odnośnie systemu informatycznego. KA6_WG3, KA6_UW11

- Potrafi opracować model (podstawowe diagramy UML) niezbyt złożonego systemu informatycznego. KA6_UW9, KA6_UW11, KA6_UW12

- Dostrzega i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności informatyka. KA6_KK1, KA6_KO1

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny/ustny

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- ocenianie sprawozdań pisemnych/ustnych z wykonania prac

- obserwowanie studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)