Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3PSI
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów informatycznych
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- technicznymi problemami i rozwiązaniami dotyczącymi projektowania systemów informatycznych,

- metodami i narzędziami powszechnie wykorzystywanymi do modelowania i badania właściwości systemów (wydajności, niezawodności, jakości)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

- wykład: 30 h

- laboratorium: 15 h

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, laboratorium, projekt, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

- Udział w wykładach: 15 x 2 = 30 h

- Udział w laboratoriach: 15 x 1 = 15 h

- Przygotowanie raportu: 20 h

- Przygotowanie prezentacji: 10 h

- Praca nad projektem w domu: 45 h

- Przygotowanie do egzaminu: 10 h

- Obecność na sprawdzianie: 2 h

- Udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 h / 1,8 ECTS

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 90 h / 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- M. van Steen, A.S. Tanenbaum, "Distributed Systems", distributed-systems.net, 2017, https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3/

- B.D. McLaughlin, G. Pollice, D. West, "Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz głową!", Helion, 2010

- R.C. Martin, "Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty", Helion, 2010

Literatura uzupełniająca:

- B. Burns, "Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services", O'Reilly, 2018, https://azure.microsoft.com/en-us/resources/designing-distributed-systems/

- I. Sommerville, "Inżynieria oprogramowania", PWN, 2020

- S. Wrycza, P. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, "Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych", Helion, 2005

- J. Cogswell, "Tworzenie użytecznego oprogramowania", MIKOM, 2005

Efekty uczenia się:

- Zna podstawowe problemy i rozwiązania dotyczące projektowania, implementowania i wdrażania systemów informatycznych. KA6_WG2, KA6_WG4

- Zna metody i narzędzia powszechnie wykorzystywane do modelowania systemów i badania ich właściwości (wydajności, niezawodności, jakości). KA6_WG2, KA6_WG4

- Potrafi ocenić dokumentację projektową oraz wyniki implementacji nieskomplikowanego systemu informatycznego. KA6_UK1, KA6_UW6

- Potrafi sporządzić projekt prostego systemu informatycznego i zaimplementować go w wybranej technologii, pracując w grupie. KA6_UO1, KA6_UW11

- Potrafi przygotować raport i prezentację przedstawiające wyniki projektowania i implementowania systemu informatycznego. KA6_UK1, KA6_UW6

- Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. KA6_UU1, KA6_UU2

- Umie pracować w zespole. KA6_UO1

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny/ustny

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- ocenianie sprawozdań pisemnych/ustnych z wykonania prac

- sprawdzanie kodu źródłowego i działania programów

- obserwowanie studentów podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)