Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1ALG
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algebra liniowa z geometrią analityczną
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student opanował zakres materiału z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe struktury algebraiczne: ciała, grupy i pierścienie. Konstrukcja i własności ciała liczb zespolonych. Arytmetyka modularna. Pierścienie wielomianów nad dowolnym pierścieniem. Algebra macierzy. Wyznaczniki, ich określenie, własności i zastosowania. Układy równań liniowych i rząd macierzy. Metoda eliminacji Gaussa i wzory Cramera.

Przestrzenie liniowe. Przekształcenia liniowe. Afiniczna przestrzeń euklidesowa. Geometria analityczna wielowymiarowa. Iloczyn

wektorowy i jego zastosowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: wykład wraz z ćwiczeniami

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- ćwiczenia 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- ćwiczenia 30h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 5h

Przygotowanie do kolokwium: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 25h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 100h, 4ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, definicja twierdzenia wzory, GiS, Wrocław 2021.

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa, przykłady i zadania, GiS, Wrocław 2002.

Z. Skoczylas i T. Jurlewicz, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2021.

Z. Skoczylas i T. Jurlewicz, Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, 2020.

Literatura uzupełniająca:

R. R. Andruszkiewicz, Wykłady z algebry liniowej I, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005.

L. Jeśmianowicz, J. Łoś, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia w ramach realizacji przedmiotu:

student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia związane z przestrzeniami liniowymi i potrafi zilustrować je przykładami. KA6_WG1

student zna i rozumie ważne twierdzenia i pojęcia algebry liniowej i geometrii. KA6_WG1

student posługuje się aparatem liczb zespolonych. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciem macierzy i wyznacznika, zna ich własności. KA6_UW1

umie rozwiązywać układy równań z wykorzystaniem różnych metod, interpretuje układy równań liniowych w terminach macierzy i wektorów. KA6_UW1, KA6_UW4

student posługuje się pojęciami związanym z przestrzeniami liniowymi.KA6_UW1, KA6_UW4

student zna pojęcie przestrzeni afinicznej i zna podstawowe pojęcia i metody geometrii analitycznej. KA6_UW1, KA6_UW4

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie: dwa kolokwia.

Uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 obowiązkowych zajęciach powoduje skreślenie z listy studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)