Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1AM1
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna 1
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Elementy logiki matematycznej. Elementy teorii mnogości. Relacje, funkcje i ich własności. Ciągi liczbowe, ciągi zbieżne i granica ciągów. Szeregi liczbowe, ich własności oraz zbieżność.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15, Ćwiczenia: 15

Metody dydaktyczne: wykład wraz z ćwiczeniami

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- ćwiczenia 15h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- ćwiczenia 15h

Zapoznanie z literaturą: 5h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 2h

Przygotowanie do kolokwium: 16h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 18h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 53h, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania, GiS, 2019.

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2: definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2019.

K. Kuratowski ,,Rachunek różniczkowy i całkowy: funkcje jednej zmienne'' PWN, Warszawa 2021.

W. Krysicki, L. Włodarski ,, Analiza matematyczna w zadaniach'' część I, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

G.M. Fichtenholz ,,Rachunek różniczkowy i całkowy'' tom 1, PWN, Warszawa 2005.

W. Rudin ,,Podstawy analizy matematycznej'' PWN, Warszawa 2000.

R. Rudnicki ,,Wykłady z analizy matematyczne'' PWN, Warszawa 2006.

A. Himonas, A.Howard - Calculus: ideas and applications, New York : John Wiley & Sons, 2003.

Efekty uczenia się:

Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji faktów, potrafi stosować rozumowanie indukcyjne i rozumowanie dedukcyjne. KA6_UW4

Ma podstawową wiedzę w zakresu zbiorów, liczb rzeczywistych, funkcji jednej zmiennej, ciągów i szeregów liczbowych. KA6_WG1

Zna podstawowe twierdzenia z zakresu ciągów i szeregów liczb rzeczywistych. KA6_WG1

Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice ciągów oraz zbadać zbieżność szeregów. KA6_UW2

Potrafi pozyskać informację z literatury. KA6_UW2

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. KA6_UU1

Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym. KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zaliczenie ćwiczeń: dwa kolokwia, aktywność na zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 obowiązkowych zajęciach powoduje skreślenie z listy studentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Robert Jankowski, Ewa Schmeidel, Małgorzata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)