Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy programowania strukturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1PPS
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania strukturalnego
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nauczyć podstaw i metodologii przetwarzania informacji w komputerze (reprezentacja informacji, przetwarzanie informacji na poziomie maszynowym i w językach wysokiego poziomu). Nauczyć podstaw i metodologii programowania imperatywnego, umiejętność programowania w języku C z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania pamięcią, podprogramów, rekurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30h Ćwiczenia: 30h Laboratorium: 15h

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia ze sprawdzianami, zadania rozwiązywane na zajęciach laboratoryjnych

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- ćwiczenia 30h

- laboratorium 15h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- ćwiczenia 25h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Przygotowanie do kolokwiów: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu i kolokwiów: 5h

Udział w konsultacjach: 20h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 100h, 4 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C

N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy

Literatura uzupełniająca:

Dokumentacja kompilatora GCC

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Zna podstawowe pojęcia logiki, matematyki dyskretnej, analizy i algebry przydatne w algorytmicznym rozwiązywaniu zadań. KA6_WG1

Zna pojęcie algorytmu oraz zasady projektowania i analizy algorytmów. KA6_WG3

Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania. KA6_WG4

Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania, potrafi przeprowadzić analizę złożoności danego algorytmu. KA6_UW6

Wybiera odpowiedni paradygmat i język programowania do rozwiązania określonego typu zadań. KA6_UW7

Samodzielnie implementuje algorytmy stosując odpowiednie elementy wybranego języka programowania. KA6_UW8

Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, monitoruje rozwój technologii i narzędzi informatycznych. KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:egzamin. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach laboratoryjnych/ćwiczeniowych to 20% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naumowicz
Prowadzący grup: Barbara Łupińska, Eugenia Mironowicz, Adam Naumowicz, Karol Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)