Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuczna inteligencja a antropologia personalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1SZIAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuczna inteligencja a antropologia personalistyczna
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie antropologicznych koncepcji związanych z kierunkiem rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas zajęć spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu SI na oceny wyborów moralnych, automatyzacji różnych dziedzin nauki i życia a idei antropologii personalistycznej i osobistych wyborów i decyzji człowieka, wpływu SI na rozwój społeczny i etykę. Dodatkowo spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o możliwości zastosowania SI w życiu społecznym a także o oddziaływaniu na wyznawane przez człowieka wartości.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie antropologicznych koncepcji związanych z kierunkiem rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas zajęć spróbujemy odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu SI na oceny wyborów moralnych, automatyzacji różnych dziedzin nauki i życia a idei antropologii personalistycznej i osobistych wyborów i decyzji człowieka, wpływu SI na rozwój społeczny i etykę.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki o kulturze i religii

Rok studiów / semestr: 1/2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30h

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

Przygotowanie do zajęć:

- 10h

Zapoznanie z literaturą: 15h

Udział w konsultacjach: 1h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h, 1 ECTS

Literatura:

Bowne, Borden Parker: Personalizm. Bogumił Gacka i Jan Kłos (przekład). Lublin: Czas, 1994.

Bartnik, Czesław Stanisław: Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.

Hołub G., Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia, w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, red. P. Mazur, Kraków 2012, s. 185-205.

Wróbel J., Antropologia we współczesnej refleksji bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w biomedycynie, w: Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny, red. Z. Wanat, Toruń 2011, s. 11-30.

Pazzanese C., Ethical concerns mount as AI takes bigger decision-making role in more industries, The Harvard Gazette, https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/

Roe D., Why Ethical AI Won't Catch On Anytime Soon, reworked, https://www.reworked.co/information-management/why-ethical-ai-wont-catch-on-anytime-soon/

Stahl B. C., Ethical Issues of AI, Nature Public Health Emergency Collection, 2021, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7968615/, doi: 10.1007/978-3-030-69978-9_4

Strathern M. (ed.), 1995, Shifting contexts. Transformations in anthropological knowledge, Association of Social Anthropologists of the Commonwealth, London and New York.

Furse, E., 1986, The Theology of Robots, w: New Blackfriars 67 (795), s. 377-386.

Waters B., 2006, From Human to Posthuman: Christian Theology and Technology in a Postmodern World, Ashgate Publishing.

Wawer R., 2018, Sztuczna inteligencja – produkt czy podmiot?, w: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 4, s. 115-126.

Bostrom N., 2003, Transhumanist Values, [w;] Ethical Issues for the 21st Century, F. Adams

(red.), “Philosophical Documentation Center Press” (2003): 3-14.

Łupkowski P., 2005, Rola etyki i antropologii w rozważaniach o sztucznej inteligencji, w: Ethos, nr 1-2 (69-70), ss. 239-251.

Fehler, W., 2017, Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?; w:

Studia Bobolanum, nr 3 (28), ss. 69-83.

Bostrom N., 2016, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice.

Torczyńska M., 2019, Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu, w: Kultura i historia nr 36, s. 106-126.

Nabrzeżny A., 2016, (nie)Obliczalny świat. Z filozoficzno-teologicznych rozważań nad granicami racjonalności, w: Teologia w Polsce, 10 1, s. 81-93; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-93fbcd2a-0769-4de9-8486-df051362ef88.

Efekty uczenia się:

Student rozumie teorie poznania, antropologię personalistyczną, wzajemne zależności między nauką, wiedzą a poznaniem – test zaliczeniowy.

Student zna podstawowe narzędzia poznawcze i rozumie granice ich stosowania – test zaliczeniowy. Student potrafi właściwie interpretować współczesne wydarzenia i zjawiska – test zaliczeniowy.

Student posiada umiejętność właściwej oceny koncepcji poznawczych i rolę człowieka w tworzeniu SI – test zaliczeniowy.

Student potrafi poprawnie formułować oceny i komentarze wydarzeń – test zaliczeniowy.

Student potrafi ukazać przykłady wpływu koncepcji filozoficznych na rozwój nauki – test zaliczeniowy.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę. Wykład, dyskusja.

Kryteria oceny: obecność na 75% zajęć, test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ławreszuk
Prowadzący grup: Marek Ławreszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)