Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-2JA3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 3
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język angielski 1 420-IS1-1JA1
Język angielski 2 420-IS1-1JA2

Założenia (lista przedmiotów):

Język angielski 1 420-IS1-1JA1
Język angielski 2 420-IS1-1JA2

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą kontynuację lektoratu na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 30

Rok studiów: 2, semestr: 3

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Pkt. ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 50 h

Udział w konsultacjach: 1 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym konsultacje): 31h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

Literatura:

English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Academic English for Computer Science - Rizopoulou Noni, Disigma Publications, 2019

Oxford English for Information Technology - Eric H. Glendinning, John McEwan

Information Technology Workshop - Dinos Demetriades

Infotech English for Computer Users

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

linguahouse.com

www.breakingnewsenglish.com

www.onestopenglish.com

eduPortal

Aktualne materiały z Internetu

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

fluentize.com

Efekty uczenia się:

KA6_UK1

Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym na poziomie B2.

Metody weryfikacji: zaliczenie, kolokwium, samoocena efektów kształcenia, aktywność na zajęciach.

KA6_UO2 -

Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

Metody weryfikacji: samoocena efektów kształcenia, aktywność na zajęciach.

KA6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, monitoruje rozwój technologii i narzędzi informatycznych.

Metody weryfikacji: zaliczenie, kolokwium, samoocena efektów kształcenia, aktywność na zajęciach.

KA6_KK1

Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

Metody weryfikacji: referat, samoocena efektów kształcenia, aktywność na zajęciach.

KA6_KO1 Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.

Metody weryfikacji: samoocena efektów kształcenia, aktywność na zajęciach, referat.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.

W celu zaliczenia lektoratu student jest zobowiązany do uczestniczenia w co najmniej 50% zajęć w sali (8 zajęć przeprowadzonych w sali). Suma jego obecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nie może przekraczać 50% zajęć. W takim przypadku student jest zobowiązany do uzyskania zgody na zaliczenie przedmiotu u władz wydziału.

Obowiązujące kryteria ocen:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język angielski 1 420-IS1-1JA1
Język angielski 2 420-IS1-1JA2

Założenia (lista przedmiotów):

Język angielski 1 420-IS1-1JA1
Język angielski 2 420-IS1-1JA2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godz. : 30

Rok studiów: 2, semestr: 3

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny informatyki z użyciem języka obcego .

Pkt. ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 50 h

Udział w konsultacjach: 1 h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym konsultacje): 31h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 50h, 2 ECTS

Literatura:

English File 4th edition advanced Christina Latham-Koenig , Clive Oxenden , Jane Hudson , Kate Chomacki, Student's Book ; Workbook (OUP,2021)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

Academic English for Computer Science - Rizopoulou Noni, Disigma Publications, 2019

Oxford English for Information Technology - Eric H. Glendinning, John McEwan

Information Technology Workshop - Dinos Demetriades

Infotech English for Computer Users

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

linguahouse.com

www.breakingnewsenglish.com

www.onestopenglish.com

eduPortal

Aktualne materiały z Internetu

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

fluentize.com

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)