Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy modelowania i symulacji rozmytej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1MSR-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy modelowania i symulacji rozmytej
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści przedmiotu:

Zbiory rozmyte, rozmytość a przypadkowość, rodzaje funkcji przynależności zbiorów rozmytych, działania arytmetyczne na liczbach rozmytych, zasada rozszerzania, podstawowe modele rozmyte, rozmyte modele neuronowe, sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelowaniem rozmytym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Laboratorium: 15

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, samodzielna praca z literaturą

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 15h

Przygotowanie do zajęć:

- laboratorium 8h

Zapoznanie z literaturą: 8h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 12h

Przygotowanie do kolokwium: 5h

Przygotowanie do egzaminu: 8h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 13h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 2.4 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 41h, 1.6 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT 1999

2. K. Michels, F. Klawonn, R. Kruse, A. Nürnberger, Fuzzy Control: Fundamentals, Stability and Design of Fuzzy Controllers, 2006, https://link.springer.com/book/10.1007%2F3-540-31766-X

3. B. Bede, Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 2013, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-35221-8

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna podstawowe pojęcia dotyczące zbiorów rozmytych, rodzaje funkcji przynależności ich wady i zalety. KP7_WG4, KP7_KR1

2. Zna działania arytmetyczne na liczbach rozmytych, zasadę rozszerzania dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb rozmytych oraz reprezentację L-R. KP7_WG4, KP7_KR1

3. Zna strukturę modelu rozmytego, główne elementy i operacje, podstawowe modele rozmyte. KP7_WG4, KP7_KR1

Umiejętności:

4. Potrafi stosować działania arytmetyczne na liczbach rozmytych. KP7_UW2, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_UO4

5. Potrafi utworzyć model rozmyty zjawiska/procesu oraz przeprowadzić sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych. KP7_UW2, KP7_UU2, KP7_KR1, KP7_UO4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Zaliczenie laboratorium na podstawie aktywności na zajęciach, wykonania ćwiczeń laboratoryjnych (sprawozdania) i kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kużelewski, Eugeniusz Zieniuk
Prowadzący grup: Andrzej Kużelewski, Eugeniusz Zieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)