Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1PO-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie obrazów
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty specjalnościowe GKiM
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami przetwarzania obrazów cyfrowych i zastosowaniem różnych metod analizy obrazów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15h

Laboratorium: 30h

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 10h

- laboratorium 20h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 6h

Przygotowanie do kolokwium: 9h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu/ kolokwium: 4h

Udział w konsultacjach: 11h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 2.4ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 65h, 2.6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Malina W. , Smiatacz M., Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012.

R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.

Wróbel Z. , Koprowski R., Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

M. Nałęcz (red.). Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Tom 8. Obrazowanie biomedyczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i potrafi opisać podstawowe modele obrazów cyfrowych - KP7_WG9.

Potrafi wymienić i scharakteryzować metody przetwarzania obrazów cyfrowych - KP7_WG9.

Potrafi wybrać odpowiednią metodę do przetwarzania obrazów różnego typu - KP7_UW12.

Potrafi wykonać prawidłowo przetwarzania obrazów i sformułować odpowiednie wnioski - KP7_UW11.

Posiada umiejętność implementacji metod przetwarzania obrazów w wybranym języku np. Matlab - KP7_UW11.

Systematycznie uzupełnia swoja wiedzęz z zakresu przetwarzania obrazów - KP7_UU2, KP7_KR1.

Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z przetwarzania obrazów, samodzielnie i współpracując w grupie - KP7_UO4.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin.

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia warunku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz, Wojciech Lesiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)