Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy regułowe i eksperckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1SE-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy regułowe i eksperckie
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Reprezentowanie wiedzy oraz wnioskowanie i podejmowanie decyzji z użyciem reguł i faktów. Architektura i zasada działania systemu wykorzystującego silnik regułowy. Zastosowania podejścia regułowego. Systemy eksperckie-ekspertowe i oparte na wiedzy a systemy reguł biznesowych i oprogramowanie BRMS. Przegląd technologii do tworzenia systemów regułowych i eksperckich. Metody pozyskiwania wiedzy, konstruowania reguł i faktów. Problemy w przetwarzaniu reguł: rozstrzyganie konfliktów i modelowanie niepewności. Hybrydowe systemy sztucznej inteligencji wykorzystujące jawne reprezentowanie wiedzy.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z

- zasadami działania systemów ekspertowych (opartych na wiedzy) i systemów informatycznych wykorzystujących reguły,

- obszarami zastosowań systemów opartych na wiedzy/regułach biznesowych,

oraz rozwinięcie umiejętności projektowania i implementowania praktycznych systemów wykorzystujących reguły, z użyciem wybranych technologii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

- wykład: 15 h

- laboratorium: 15 h

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, dyskusja, projekt, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

- Udział w zajęciach:

- - wykład: 15 h

- - laboratorium: 15 h

- Przygotowanie do zajęć:

- - wykład: 4 h

- - laboratorium: 6 h

- Studiowanie literatury: 8 h

- Samodzielna praca nad programami komputerowymi, projektami, sprawozdaniami, prezentacjami, zadaniami domowymi i in.: 10 h

- Przygotowanie do zaliczenia: 8 h

- Obecność na zaliczeniu: 2 h

- Udział w konsultacjach: 8 h

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 h / 1,6 ECTS

- nakład pracy studenta związany z zajęciami niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 h / 1,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Niederliński A. , Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzania, wyd. Skalmierski, 2017 [https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Darmowe_E-Booki/Niederlinski_Systemy_ekspertowe_wyd_2.pdf]

- Jagielski J., Inżynieria wiedzy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2005

- Bownik L., Sieć Semantyczna, Reprezentacja i Logika, EMAG, 2009

- Salatino M., De Maio M., Aliverti E., Mastering JBoss Drools 6 for Developers, Packt Publishing, 2016

- Giarratano J.C., Riley G.D., Expert Systems: Principles and Programming, Course Technology, 2004

- dokumentacje, domowe strony internetowe technologii CLIPS, DROOLS, JESS itp.

Literatura uzupełniająca:

- Mukherjee, C., Build Android-Based Smart Applications Using Rules Engines, NLP and Automation Frameworks, Apress, 2018

- Mulawka J. , Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa, 1996

Efekty uczenia się:

- Zna i potrafi opisać budowę oraz zastosowania systemów ekspertowych (opartych na wiedzy) i systemów informatycznych wykorzystujących reguły. KP7_WG6, KP7_WK1

- Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody reprezentowania wiedzy i wnioskowania oraz sposoby opisywania i przetwarzania reguł biznesowych. KP7_WG6

- Potrafi zidentyfikować i zanalizować problem, który można rozwiązać za pomocą systemu opartego na wiedzy lub regułach biznesowych, oraz zaprojektować elementy odpowiedniego systemu: bazę wiedzy/reguł i sposób wnioskowania/przetwarzania danych. KP7_UW15

- Potrafi zaimplementować kompletne rozwiązanie wykorzystujące system oparty na wiedzy lub regułach biznesowych, zaprezentować je i udokumentować. KP7_UW6

- Kreatywnie rozwiązuje praktyczne problemy związane z projektowaniem systemów. KP7_UO4

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Studenci nie mogą ubiegać się o zaliczenie wykładu, gdy nie zaliczyli wcześniej zajęć towarzyszących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parfieniuk
Prowadzący grup: Marek Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)