Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie mobilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1TMO-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie mobilne
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty specjalnościowe TIiM
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami mobilnymi i ich możliwościami aplikacyjnymi. Treści kształcenia: pozycjonowanie i nawigacja użytkowników mobilnych; system nawigacji satelitarnej GPS; systemy komórkowe - architektura i działanie systemu; systemy łączności bezprzewodowej; złożone problemy przetwarzania mobilnego; mobile IP; bezprzewodowe sieci LAN.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Przedmioty wprowadzające: brak

Wykład: 15 Laboratorium: 15

Metody dydaktyczne: Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje, samodzielna praca z literaturą

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 15h

Przygotowanie do zajęć:

- laboratorium 13h

Zapoznanie z literaturą: 8h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 8h

Przygotowanie do zaliczenia: 4h

Czas trwania zaliczenia: 1h

Udział w konsultacjach: 12h

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 43, 1.7 ECTS

niewymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 33, 1.3 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Sankar K. , Sundaralingam S., Balinsky A., Miller D., CISCO. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Mikom 2005

2. Holt A., Huang C-Y., 802.11 Wireless Networks. Security and Analysis, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-84996-275-9.pdf

3. Xu G., GPS. Theory, Algorithms and Applications. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-72715-6.pdf

4. Lempiäinen J., Manninen M., Radio Interface System Planning for GSM/GPRS/UMTS, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb117351.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. potrafi opisać charakterystyczne cechy systemów mobilnych, scharakteryzować urządzenia mobilne oraz zna podstawowe techniki lokalizacji użytkowników mobilnych (historyczne i najnowsze osiągnięcia techniki). KP7_WG9, KP7_WK1, KP7_KR1

2. zna i potrafi opisać ogólną budowę i zasadę działania systemu nawigacji satelitarnej oraz systemu komórkowego, KP7_WG9, KP7_KR1

3. zna zasadę działania mobile IP, KP7_WG9, KP7_WK1

Umiejętności:

4. umie posługiwać się oprogramowaniem do tworzenia aplikacji mobilnych na różne platformy sprzętowe. KP7_UW12, KP7_UU2, KP7_KR1

5. umie skonfigurować urządzenia pracujące w bezprzewodowych sieciach lokalnych wraz z ich zabezpieczeniem. KP7_UW12, KP7_UW13, KP7_UO4

6. umie zastosować wybrane technologie internetowe do tworzenia aplikacji mobilnych. KP7_UW12, KP7_UU2, KP7_UO4

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie wykładu (test). Zaliczenie laboratorium na podstawie aktywności na zajęciach i wykonania ćwiczeń laboratoryjnych (raporty).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kużelewski
Prowadzący grup: Andrzej Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)