Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-2PM2
Kod Erasmus / ISCED: 11.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 2 rok 2 st. sem. zimowy Informatyka
2 rok 2 stopnia sem. letni Informatyka spec. Technologie Internetowe i Mobilne
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Pracownia magisterska 1 420-IS2-2PM1

Założenia (opisowo):

Przedmiotem wstępnym jest Pracownia magisterska 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dalsze ukierunkowywanie studenta do opracowania i napisania pracy magisterskiej. Treści przedmiotu: opis uzasadnienia celu

pracy dyplomowej, opis aktualnego stanu wiedzy związanej z tematem pracy, poszukiwanie informacji w literaturze, również w językach obcych, planowanie, przeprowadzanie i krytyczna ocena eksperymentów, przedstawienie wyników badań w samodzielnie napisanej pracy.

Treści dobierane są do tematyki realizowanych prac dyplomowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, do wyboru

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Laboratorium: 45 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacja, metoda problemowa (konsultacje), praca własna

Punkty ECTS: 20

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- laboratorium 45 godz.

Zapoznanie z literaturą: 30 godz.

Zadania projektowe i inne (np. redakcja pracy) realizowane w domu: 320 godz.

Udział w konsultacjach: 105 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 150 godz., 6 ECTS

zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 350 godz., 14

ECTS

Literatura:

Adekwatna do tematów prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, integrować je, dokonywać ich

interpretacji i wyciągać wnioski - KA7_UU1;

- potrafi opracować dokumentację zadania projektowego / badawczego oraz wyniki realizacji eksperymentu - KA7_UK4;

- potrafi współpracować w zespole realizując wspólne projekty (efekt do uzyskania w przypadku prac dyplomowych będących częścią większego projektu) - KA7_UO2.

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do zaznajamiania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych poprzez czasopisma naukowe oraz witryny internetowe - KA7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki, Mariusz Rybnik, Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Pracownia magisterska 1 420-IS2-2PM1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Jarosław Kotowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki, Krzysztof Szerszeń, Dominik Tomaszuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bołtuć, Marta Czupryna, Anna Gomolińska, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Andrzej Kużelewski, Marek Parfieniuk, Aneta Polewko-Klim, Wiesław Półjanowicz, Witold Rudnicki, Krzysztof Szerszeń, Dominik Tomaszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)