Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura audiowizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura audiowizualna
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami dotyczącymi kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym. Kurs ma charakter historyczno-problemowy. Po zakończeniu cyklu zajęć student powinien umieć scharakteryzować kulturę audiowizualną, wskazać istotne mechanizmy jej działania, a także wykorzystywać wiedzę na temat kultury audiowizualnej w praktyce zawodowej i działaniach prywatnych.

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 4

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 x 2 h = 30 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 2 h = 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 10 h

Przygotowanie referatów na ćwiczenia 15 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 20 h + 2 h = 22 h

137 godz. - 5 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 30 + 30 + 10 + 2 = 72 h = 2,9 punkta ECTS

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 30 + 15 + 20 = 65 h = 2.6 punkta ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

- R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

- S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986

- J. Łotman, Semiotyka filmu, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963.

- J. Civjan, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, przeł. B. Żyłko, “Kwartalnik Filmowy” nr 11 (71), jesień 1995, s. 10-19.

- A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, (w: ) idem Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 9-17.

- S. Kracauer, Wątek znaleziony i epizod (w: ) idem Teoria filmu, przeł. W. Wertenstein, Warszawa 1975, s. 166-172.

- E. Morin, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 116-153 (rozdział Dusza kina).

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J.Mach [W:] Panorama współczesnej myśli filmowej, pod red. A. Helman, UNIVERSITAS 1992.

- R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- D. Dayan, Widz wpisany w obraz, przeł. A. Helman, “Film na Świecie” nr 369, 1989, s. 25-31.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, (w: ) Po kinie?...,

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, opr. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Scholar, Warszawa 2011.

- J. Feuer, Badania gatunków a telewizja, (w: ) Teledyskursy; telewizja badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce 1998, s. 130-151.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 67-111, 375-389.

- J. Burgess, J. Green, Youtube – wiedeo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

- A. Rouillé, Fotografia; między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Universitas, Kraków 2007, s. 63-105; 155-183.

- A. Ogonowska,Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 25-95.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- M. Castells, Społeczenstwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 335-380.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- Audiowizualnośćw epoce przekaźników elektronicznych, opr. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 117-136.

- M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wyd. IBL, Warszawa 1997.

- D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski i P. Nowakowski, Mikom, Warszawa 1996.

- R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura, sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.

- P. Zawojski Fotografia cyfrowa (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 78-92.

- A. Kisielewska, Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury (w: ) Między powtórzeniem a innowacją, Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Rabid, Kraków 2004.

- M. Kinder Teledyski a widz, przeł. M. Chabowska [w:] Audiowizualność w kulturze, oprac. J.Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. - I. Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A.Sawisz, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2008, s. 69-106.

- T. R. Aleksandrowicz,Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod red. K.Liedela i S. Mocka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

- J. Raessens,Gry komputerowe jako medialna kultura uczestnictwa, tłum. M. Filiciak [W:] Światy z pikseli. Antologia tekstów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja M.Filiciak, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.

- Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Popularne, Warszawa 2007. – wybór dwóch rozdziałów przez studentów.

- E. Wójtowicz, Twórca jakopostproducent – między postmedialnymremiksem a reprogramowaniem kultury [W:] Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011 (dostęp online: http://ść-ch.pl/remiks-teorie-i-praktyki/).

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna i rozumie:

- czym się charakteryzuje kultura audiowizualna;

- czym się charakteryzują nowe media i społeczeństwo sieci;

- mechanizmy seryjności i serializacji w kulturze audiowizualnej;

KA6_WG3; KA6_WG4

2.Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi:

- wykorzystywać wiedzę na temat kultury audiowizualnej w formułowaniu sądów i opinii na jej temat;

- czytać i interpretować teksty kultury audiowizualnej;

- umieć sporządzić pisemną diagnozę dotyczącą zjawisk medialnych;

KA6_UW4; KA6_UW5; KA6_UO2; KA6_UU2

3. Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest gotów do:

- wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w celu twórczej analizy napotkanych problemów poznawczych i praktycznych dotyczących kultury audiowizualnej oraz do sformułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem;

- wykorzystania nowych technologii medialnych w działaniach w sferze kultury audiowizualnej

KA6_KK2; KA6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykłady wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, konsultacje, dyskusje, praca z tekstem źródłowym.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska, Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 4

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 x 2 h = 30 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 2 h = 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 10 h

Przygotowanie referatów na ćwiczenia 15 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 20 h + 2 h = 22 h

137 godz. - 5 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 30 + 30 + 10 + 2 = 72 h = 2,9 punkta ECTS

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 30 + 15 + 20 = 65 h = 2.6 punkta ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

- R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

- S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986

- J. Łotman, Semiotyka filmu, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963.

- J. Civjan, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, przeł. B. Żyłko, “Kwartalnik Filmowy” nr 11 (71), jesień 1995, s. 10-19.

- A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, (w: ) idem Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 9-17.

- S. Kracauer, Wątek znaleziony i epizod (w: ) idem Teoria filmu, przeł. W. Wertenstein, Warszawa 1975, s. 166-172.

- E. Morin, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 116-153 (rozdział Dusza kina).

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J.Mach [W:] Panorama współczesnej myśli filmowej, pod red. A. Helman, UNIVERSITAS 1992.

- R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- D. Dayan, Widz wpisany w obraz, przeł. A. Helman, “Film na Świecie” nr 369, 1989, s. 25-31.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, (w: ) Po kinie?...,

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, opr. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Scholar, Warszawa 2011.

- J. Feuer, Badania gatunków a telewizja, (w: ) Teledyskursy; telewizja badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce 1998, s. 130-151.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 67-111, 375-389.

- J. Burgess, J. Green, Youtube – wiedeo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

- A. Rouillé, Fotografia; między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Universitas, Kraków 2007, s. 63-105; 155-183.

- A. Ogonowska,Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 25-95.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- M. Castells, Społeczenstwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 335-380.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- Audiowizualnośćw epoce przekaźników elektronicznych, opr. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 117-136.

- M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wyd. IBL, Warszawa 1997.

- D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski i P. Nowakowski, Mikom, Warszawa 1996.

- R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura, sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.

- P. Zawojski Fotografia cyfrowa (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 78-92.

- A. Kisielewska, Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury (w: ) Między powtórzeniem a innowacją, Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Rabid, Kraków 2004.

- M. Kinder Teledyski a widz, przeł. M. Chabowska [w:] Audiowizualność w kulturze, oprac. J.Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. - I. Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A.Sawisz, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2008, s. 69-106.

- T. R. Aleksandrowicz,Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod red. K.Liedela i S. Mocka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

- J. Raessens,Gry komputerowe jako medialna kultura uczestnictwa, tłum. M. Filiciak [W:] Światy z pikseli. Antologia tekstów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja M.Filiciak, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.

- Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Popularne, Warszawa 2007. – wybór dwóch rozdziałów przez studentów.

- E. Wójtowicz, Twórca jakopostproducent – między postmedialnymremiksem a reprogramowaniem kultury [W:] Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011 (dostęp online: http://ść-ch.pl/remiks-teorie-i-praktyki/).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska, Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i antropologii mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii, filmu i nowych mediów w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 4

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 x 2 h = 30 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 2 h = 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 10 h

Przygotowanie referatów na ćwiczenia 15 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 20 h + 2 h = 22 h

137 godz. - 5 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 30 + 30 + 10 + 2 = 72 h = 2,9 punkta ECTS

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 30 + 15 + 20 = 65 h = 2.6 punkta ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

- R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

- S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986

- J. Łotman, Semiotyka filmu, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963.

- J. Civjan, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, przeł. B. Żyłko, “Kwartalnik Filmowy” nr 11 (71), jesień 1995, s. 10-19.

- A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, (w: ) idem Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 9-17.

- S. Kracauer, Wątek znaleziony i epizod (w: ) idem Teoria filmu, przeł. W. Wertenstein, Warszawa 1975, s. 166-172.

- E. Morin, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 116-153 (rozdział Dusza kina).

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J.Mach [W:] Panorama współczesnej myśli filmowej, pod red. A. Helman, UNIVERSITAS 1992.

- R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- D. Dayan, Widz wpisany w obraz, przeł. A. Helman, “Film na Świecie” nr 369, 1989, s. 25-31.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, (w: ) Po kinie?...,

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, opr. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Scholar, Warszawa 2011.

- J. Feuer, Badania gatunków a telewizja, (w: ) Teledyskursy; telewizja badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce 1998, s. 130-151.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 67-111, 375-389.

- J. Burgess, J. Green, Youtube – wiedeo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

- A. Rouillé, Fotografia; między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Universitas, Kraków 2007, s. 63-105; 155-183.

- A. Ogonowska,Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 25-95.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- M. Castells, Społeczenstwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 335-380.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- Audiowizualnośćw epoce przekaźników elektronicznych, opr. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 117-136.

- M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wyd. IBL, Warszawa 1997.

- D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski i P. Nowakowski, Mikom, Warszawa 1996.

- R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura, sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.

- P. Zawojski Fotografia cyfrowa (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 78-92.

- A. Kisielewska, Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury (w: ) Między powtórzeniem a innowacją, Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Rabid, Kraków 2004.

- M. Kinder Teledyski a widz, przeł. M. Chabowska [w:] Audiowizualność w kulturze, oprac. J.Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. - I. Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A.Sawisz, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2008, s. 69-106.

- T. R. Aleksandrowicz,Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod red. K.Liedela i S. Mocka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

- J. Raessens,Gry komputerowe jako medialna kultura uczestnictwa, tłum. M. Filiciak [W:] Światy z pikseli. Antologia tekstów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja M.Filiciak, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.

- Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Popularne, Warszawa 2007. – wybór dwóch rozdziałów przez studentów.

- E. Wójtowicz, Twórca jakopostproducent – między postmedialnymremiksem a reprogramowaniem kultury [W:] Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011 (dostęp online: http://ść-ch.pl/remiks-teorie-i-praktyki/).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 0400-KS1-1APK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i antropologii mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii, filmu i nowych mediów w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty kulturoznawcze

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 4

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu antropologiczne podstawy kulturoznawstwa.

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, wykłady z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusje nad przeczytanymi lekturami, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 x 2 h = 30 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 2 h = 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 10 h

Przygotowanie referatów na ćwiczenia 15 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 20 h + 2 h = 22 h

137 godz. - 5 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 30 + 30 + 10 + 2 = 72 h = 2,9 punkta ECTS

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 30 + 15 + 20 = 65 h = 2.6 punkta ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

- R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

- S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986

- J. Łotman, Semiotyka filmu, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963.

- J. Civjan, O symbolice pociągu w początkowym okresie kina, przeł. B. Żyłko, “Kwartalnik Filmowy” nr 11 (71), jesień 1995, s. 10-19.

- A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, (w: ) idem Film i rzeczywistość, przeł. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 9-17.

- S. Kracauer, Wątek znaleziony i epizod (w: ) idem Teoria filmu, przeł. W. Wertenstein, Warszawa 1975, s. 166-172.

- E. Morin, Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 116-153 (rozdział Dusza kina).

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J.Mach [W:] Panorama współczesnej myśli filmowej, pod red. A. Helman, UNIVERSITAS 1992.

- R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

- D. Dayan, Widz wpisany w obraz, przeł. A. Helman, “Film na Świecie” nr 369, 1989, s. 25-31.

- F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, (w: ) Po kinie?...,

- W. Godzic, Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 1999.

- Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, opr. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Scholar, Warszawa 2011.

- J. Feuer, Badania gatunków a telewizja, (w: ) Teledyskursy; telewizja badaniach współczesnych, pod red. R. C. Allena, przeł. E. Stawowczyk, Wyd. Szumacher, Kielce 1998, s. 130-151.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009, s. 67-111, 375-389.

- J. Burgess, J. Green, Youtube – wiedeo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.

- A. Rouillé, Fotografia; między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Universitas, Kraków 2007, s. 63-105; 155-183.

- A. Ogonowska,Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizji a rzeczywistością telewidza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 25-95.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

- M. Castells, Społeczenstwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, s. 335-380.

Wykaz literatury uzupełniającej:

- Audiowizualnośćw epoce przekaźników elektronicznych, opr. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 117-136.

- M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wyd. IBL, Warszawa 1997.

- D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski i P. Nowakowski, Mikom, Warszawa 1996.

- R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura, sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2001.

- P. Zawojski Fotografia cyfrowa (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 78-92.

- A. Kisielewska, Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury (w: ) Między powtórzeniem a innowacją, Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, Rabid, Kraków 2004.

- M. Kinder Teledyski a widz, przeł. M. Chabowska [w:] Audiowizualność w kulturze, oprac. J.Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. - I. Jarecka, Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

- D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A.Sawisz, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2008, s. 69-106.

- T. R. Aleksandrowicz,Medialność jako konstytutywne znamię aktu terrorystycznego [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, pod red. K.Liedela i S. Mocka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

- J. Raessens,Gry komputerowe jako medialna kultura uczestnictwa, tłum. M. Filiciak [W:] Światy z pikseli. Antologia tekstów nad grami komputerowymi, wybór i koncepcja M.Filiciak, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2010.

- Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Popularne, Warszawa 2007. – wybór dwóch rozdziałów przez studentów.

- E. Wójtowicz, Twórca jakopostproducent – między postmedialnymremiksem a reprogramowaniem kultury [W:] Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków 2011 (dostęp online: http://ść-ch.pl/remiks-teorie-i-praktyki/).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.