Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3SEML2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 22.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium skupia się wokół trzech – szeroko rozumianych – kategorii (pogranicza, kultury i tożsamości). Prymarną jest pogranicze (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i filozoficznym, estetycznym, narodowym, religijnym, językowym). Tak rozumiane zwraca uwagę na dokonywane wybory, labilność postaw, dynamizm zachowań. Większość współczesnych zjawisk w kulturze ma

charakter nieostry, a postawy zdefiniowane, spetryfikowane ustępują zachowaniom o charakterze dynamicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot dyplomowy M7

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V/VI (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne - przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach:

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa Teoria kultury

Metodologia badań kulturoznawczych

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin ćwiczeń. Metody dydaktyczne:

dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje studentów, konsultacje Punkty ECTS: 22

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 40 godzin

udział w konsultacjach – 15 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 135 godzin

pisanie pracy – 300 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 75 h

– o charakterze praktycznym – 475 h

Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

A. Appaduari, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Warszawa 2005.

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak i P. Szarota, Warszawa 2004, Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, M. Kempny, A. Jawłowska,

Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02, K_W12, K_W15, K_W16

1. Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kulturze

2. zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

3. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego Umiejętności: K_U04, K_U07, K_U11, K_U17, K_U19

1. Student posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

2. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

3. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

4. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

5. ma umiejętności językowe w zakresie podstawowej terminologii kulturoznawczej Kompetencje społeczne K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – ocena aktywności na seminarium, złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Olech
Prowadzący grup: Barbara Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Olech
Prowadzący grup: Barbara Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium skupia się wokół trzech – szeroko rozumianych – kategorii (pogranicza, kultury i tożsamości). Prymarną jest pogranicze (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i filozoficznym, estetycznym, narodowym, religijnym, językowym). Tak rozumiane zwraca uwagę na dokonywane wybory, labilność postaw, dynamizm zachowań. Większość współczesnych zjawisk w kulturze ma

charakter nieostry, a postawy zdefiniowane, spetryfikowane ustępują zachowaniom o charakterze dynamicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot dyplomowy M7

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V/VI (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne - przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach:

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa Teoria kultury

Metodologia badań kulturoznawczych

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin ćwiczeń. Metody dydaktyczne:

dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje studentów, konsultacje Punkty ECTS: 22

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 40 godzin

udział w konsultacjach – 15 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 135 godzin

pisanie pracy – 300 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 75 h

– o charakterze praktycznym – 475 h

Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

A. Appaduari, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Warszawa 2005.

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak i P. Szarota, Warszawa 2004, Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, M. Kempny, A. Jawłowska,

Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Olech
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium skupia się wokół trzech – szeroko rozumianych – kategorii (pogranicza, kultury i tożsamości). Prymarną jest pogranicze (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i filozoficznym, estetycznym, narodowym, religijnym, językowym). Tak rozumiane zwraca uwagę na dokonywane wybory, labilność postaw, dynamizm zachowań. Większość współczesnych zjawisk w kulturze ma

charakter nieostry, a postawy zdefiniowane, spetryfikowane ustępują zachowaniom o charakterze dynamicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, przedmiot dyplomowy M7

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V/VI (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne - przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach:

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa Teoria kultury

Metodologia badań kulturoznawczych

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin ćwiczeń. Metody dydaktyczne:

dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje studentów, konsultacje Punkty ECTS: 22

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 40 godzin

udział w konsultacjach – 15 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 135 godzin

pisanie pracy – 300 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 75 h

– o charakterze praktycznym – 475 h

Literatura:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

A. Appaduari, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Warszawa 2005.

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001.

Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak i P. Szarota, Warszawa 2004, Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, M. Kempny, A. Jawłowska,

Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)