Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zdrowia- analiza danych zastanych.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1SAN1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zdrowia- analiza danych zastanych.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką postaw wobec zdrowia i pro-zdrowotnego stylu życia. Podczas zajęć studenci analizować będą dane sondażowe dotyczące tej kwestii z badania Europejski Sondaż Społeczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok II, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin ćwiczeń, 30 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Dyskusja w czasie zajęć, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS:5

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 16

Udział w konsultacjach 3

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń: 30

Praca domowa: 10

Przygotowanie do egzaminu: 6

Razem 65 godzin

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok II, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Język prowadzenia przedmiotu: język polski

Dziedzina prowadzenia przedmiotu: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów: rok II, semestr I

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin ćwiczeń, 30 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Dyskusja w czasie zajęć, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 16

Udział w konsultacjach 3

Przygotowanie merytoryczne do ćwiczeń: 35

Praca domowa: 15

Przygotowanie do egzaminu: 7

Udział w zaliczeniu: 1

Razem 77 godzin= punkty ECTS

Wskaźniki ilościowe - liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godzin, odpowiada 1

0,76 ECTS

nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela godzin 57, odpowiada 2,1 ECTS

Podczas zajęć studenci będą analizować dane sondażowe ESS dotyczące stosunku do zdrowia oraz stylu życia. Analizy dotyczyć będą różnego rodzaju postaw i zachowań pro-zdrowotnych: ilości spożywanych owoców i warzyw, używek oraz uprawnia sportu. Zachowania te będą skorelowane z czynnikami socjo-demograficznymi.

Literatura:

Landau S., 2004, A Handbook of Statistical Analyses using SPSS (dostępny online).

Kossakowska B., Bedyńska S., Wprowadzenie do danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistic; Predictive Solution.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows; Predictive Solution.

SPSS manual: https://www.spss-tutorials.com/basics/

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 zna i opisuje podstawowe pojęcia i teorie dotyczące socjologii

kultury

KP6_WG8 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów grupowych

KP6_WG12 posiada wiedzę na temat teorii działania zbiorowego i ruchów

społecznych

KP6_WG14 rozumie specyfikę badań ilościowych i jakościowych

w aspekcie teoretycznym i praktycznym

KP6_WG15 potrafi scharakteryzować poszczególne techniki zbierania

danych oraz metody ich analizy

KP6_WG16 zna podstawowe elementy procesu badawczego

KP6_UW3 umie samodzielnie analizować zmiany społeczne, zauważa ich

społeczne konsekwencje

KP6_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i podejmuje

pierwsze próby ich weryfikacji

KP6_UW10 potrafi zgromadzić/ pozyskać dane konieczne do analizy

zjawisk i procesów społecznych

KP6_KK3 wykazuje zdolność do krytycznego myślenia, ma świadomość

konieczności wykazania się naukową rzetelnością

oraz umiejętnością poprawnego argumentowania w sytuacji

sporu naukowego lub światopoglądowego

KP6_KR1 jest świadomy problemów etycznych związanych

z przeprowadzaniem badań socjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zaliczenia końcowego sprawdzana będzie wiedza studentów z zakresu analizy danych sondażowych. Studenci otrzymają zadania do rozwiązania w oparciu o przygotowany zbiór danych sondażowych. Zadaniem studentów jest rozwiązania zadań i podanie odpowiedzi. Studenci będą mieli do rozwiązania 5 zadań. Do zaliczenia przedmiotu uprawnia poprawnie rozwiązanie 3 z nich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)