Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zdrowia-przygotowanie i realizacja wywiadu pogłębionego.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1SPZ2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zdrowia-przygotowanie i realizacja wywiadu pogłębionego.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny. Pozwala nauczyć się konstruowania narzędzi badawczych. Przygotowuje studentów i studentki do realizacji badania jakościowego ( wywiadu pogłębionego).

Literatura:

• Puchalski Krzysztof, Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie, Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2015, T. 58, nr 2 (222), 255–275.

• Stefańska Anna, Marcinkowski Marian, Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, Studia Edukacyjne, nr 51/2018, 387- 402.

• Piątkowski Włodzimierz, Nowakowska Luiza, Nurt krytyczny w klasycznej, polskiej socjologii medycyny. Zarys problematyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 45, 2013, 15-34.

• Ostrowska Antonina, Profilaktyka zdrowotna: Interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (Przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet), Studia socjologiczne, 2011, 3(202), 73-94.

• Anna Wójtewicz, Ciało w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014 ( fragmenty)

• Raport „Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego” został opracowany pod redakcją naukową prof. dr. hab. Wojciecha Drygasa, dr Małgorzaty Gajewskiej i prof. dr. hab. Tomasza Zdrojewskiego. Cały raport dostępny do pobrania na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

• Narodowy Test Zdrowia Polaków: https://www.nn.pl/dam/zasoby/raporty/Narodowy-Test-Zdrowia-Polakow-2020-raport.pdf

• Steinar, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

• Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne niezbędne do postawienia pytań badawczych oraz profesjonalnej realizacji wywiadu pogłębionego dotyczącego stosunku do zdrowia

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG2 Student(ka)ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej, którą potrafi łączyć z terminologią dotyczącą zdrowia, a zaczerpniętą z innych dziedzin nauki.

Sposób weryfikacji: ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_WG17 Student(ka) ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności jakościowych metod badawczych i technik zbierania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przewag i ograniczeń techniki wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne, ocena aktywności

KP7_UW3 Student(ka) potrafi dokonać krytycznej oceny danych zastanych na temat stosunku do zdrowia, dzięki którym będzie w stanie postawić pytania badawcze do wywiadu pogłębionego.

Sposób weryfikacji: projekt badawczy, ćwiczenia laboratoryjne

KP7_UW7 Student(ka) potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy danych zastanych dot. zdrowia oraz innych opracowywanych materiałów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)