Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych-analiza danych zastanych.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1STA1
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunek do zmian klimatycznych-analiza danych zastanych.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z analizą danych sondażowych. Zajęcia poświęcone będą zagadnieniom związanych ze zmianami klimatycznymi. Podczas kursu studenci analizować będą dane z badania Europejski Sondaż Społeczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie danych dotyczących zmian klimatycznych. Uczestnicy będą posługiwać się danymi pochodzącymi z Europejskiego Sondażu Społecznego. Analizy prowadzone będą w programie SPSS.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu – do wyboru

język prowadzenia przedmiotu - polski

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki socjologiczne, socjologia

rok studiów/semestr -studia II st. rok I/sem. II

wymagania wstępne - brak

liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 16 godz. laboratorium

metody dydaktyczne - konsultacje, zadania praktyczne, dyskusja, zaliczenie

forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę

liczba punktów ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w laboratorium – 16 godzin,

-udział w konsultacjach – 7 godzin,

Praca własna studenta:

-przygotowanie do zajęć 30 godziny

-przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

-udział w zaliczeniu 2 godziny

Razem 52 godziny

Razem 75 godz. co odpowiada 3 pkt ECTS

• Wskaźniki ilościowe –nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 godziny, co odpowiada 0,9 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godziny, co odpowiada 1,1 pkt. ECTS

Literatura:

Landau S., 2004, A Handbook of Statistical Analyses using SPSS (dostępny online).

Kossakowska B., Bedyńska S., Wprowadzenie do danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistic; Predictive Solution.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows; Predictive Solution.

SPSS manual: https://www.spss-tutorials.com/basics/

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii

socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG2 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych.

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zaliczenia końcowego sprawdzana będzie wiedza studentów z zakresu analizy danych sondażowych. Studenci otrzymają zadania do rozwiązania w oparciu o przygotowany zbiór danych sondażowych. Zadaniem studentów jest rozwiązania zadań i podanie odpowiedzi. Studenci będą mieli do rozwiązania 5 zadań. Do zaliczenia przedmiotu uprawnia poprawnie rozwiązanie 3 z nich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)